291240
Events

ค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 II AFSer Junior Camp #2

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ (AFSer Junior Camp) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเอเอฟ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 (Global Competence Skill) โดยจะช่วยเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผ่านการพัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะ Soft Skill ให้กับน้อง ๆ…

Hiring _photo editor Internship_20230903
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Photographer & Video Editor Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Photographer & Video Editor Internship Job Description : ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง จัดสถานที่ ฉาก แสง ให้สวยงาม สอดคล้องกับคอนเทนต์ที่นำเสนอ ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ มีพื้นฐานการวางกราฟฟิกและตัดต่อและออกแบบงานวิดีโอให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับเนื้อหาคอนเทนต์ที่ต้องการนำเสนอ ได้อย่างน่าสนใจ สร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่น ๆ…

Hiring _online commu Internship_20230903
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Online Communication Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Internship : Online Communication Job Description : ประสานงาน ดูแลเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ทำกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ขององค์กร ช่วยส่งเสริมแผนการสื่อสาร หรือหาไอเดียใหม่ ๆ นำเสนอภายในทีม สร้างสรรค์ในการ Create Content งานสื่อประชาสัมพันธ์แบบใหม่ ๆ ทาง Social Media ให้มีความน่าสนใจ รายงานข้อบกพร่อง…

รวม [hosting+session] 1
Events

กิจกรรมค่ายส่งเสริมวัฒนธรรม Enrichment Camp: YPNH22 ณ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวัฒนธรรม Enrichment Camp: YPNH22 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่   โดยกิจกรรมในครั้งนี้น้อง ๆ จะได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไปด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน พร้อมเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของน้อง ๆ ทุกคนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่องเที่ยวปานช้าง…