img-82
Uncategorized

AFS National Meeting 2022

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานประชุมอาสาสมัครเครือข่ายเอเอฟเอสในประเทศไทย (AFS National Meeting 2022) โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประธานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ และอาสาสมัครกว่า 200 คนจากโรงเรียนเครือข่ายเอเอฟเอสทั่วประเทศ 82 เขต และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ 18 ศูนย์ เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 17…

Hiring _Hosting Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Hosting Internship

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Internship : Hosting Job Description : ดูแลเรื่องใบสมัครนานาชาติผู้เข้าร่วมโครงการและใบสมัครของครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ / หน่วยงาน องค์กร และสถานฝึกงาน ดูแลเรื่องการประสานงานผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาสาสมัครและครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมทุกโครงการ ดูแลเรื่องกิจกรรมค่ายและประชุมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการเดินทาง ดูแลเรื่องการจัดประชุมผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ อาจารยที่ปรึกษา อาสาสมัคร ผู้ประสานงานหน่วยงาน องค์กร สถานที่ฝึกงานของผู้เข้าร่วมทุกโครงการ ดูแลเรื่องวีซ่าของผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างเข้าร่วมโครงการ รายงานข้อบกพร่อง…

Hiring _Program Development Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Program Development

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Program Development Internship Job Description : สรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เตรียมเอกสารในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำค่ายและกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualification : มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะด้านการสื่อสาร และจิตใจรักในงานด้านบริการ มีเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Excel,…

Hiring _Sending Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Sending Internship

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Internship : Sending Job Description : ดูแลเรื่องใบสมัครนานาชาติผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลเรื่องกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมและอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการเดินทาง ดูแลเรื่องวีซ่าของผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างเข้าร่วมโครงการ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualification : มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด…

Hiring _RMD Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Relationship Management Internship

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Relationship Management Internship Job Description : ประสานงานและปฏิบัติงาน บริหารความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับทั้งกลุ่มต่าง ๆ และองค์กร ดูแล ปรับปรุง และอัพเดทข้อมูลอาสาสมัครในฐานข้อมูล Global Link อัพเดทฐานข้อมูลเขต และศูนย์ ใน Google map สนับสนุนการทำงาน ให้ความร่วมมือ…

Hiring_Communication Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Communication Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการรับรู้ (Awareness) และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและความเป็นไปของตลาดธุรกิจการศึกษา สร้างสรรค์สื่อ (Content) และข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของ Online และ Offline เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร…

S__88858636
Events

กิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม II Cultural Orientation Camp: COC NH22

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Orientation Camp: COC) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ (ภาคพื้นทวีปเหนือ) โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากอาสาสมัคร ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ นักเรียนเก่า และวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความอนุเคราะห์มอบความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2565…

DSC05980
Events

ค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 II AFSer Junior Camp #1

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ (AFSer Junior Camp) ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS Auditorium) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นพลเมืองโลก เรียนรู้ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Quotient: CQ) ในการสร้างความแตกต่างบนพื้นฐานความเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่บนสังคมโลกที่มีความแตกต่างมากขึ้น อาทิ อายุ เพศ ภาษา…

Hiring_ICL Officer_20221101 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง ICL Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: ICL Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับองค์กร และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมค่ายให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมาพัฒนาโครงการใหม่ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย สนับสนุนการทำงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning)…