img-82
Uncategorized

AFS National Meeting 2022

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานประชุมอาสาสมัครเครือข่ายเอเอฟเอสในประเทศไทย (AFS National Meeting 2022) โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประธานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ และอาสาสมัครกว่า 200 คนจากโรงเรียนเครือข่ายเอเอฟเอสทั่วประเทศ 82 เขต และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ 18 ศูนย์ เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 17…

Hiring _Hosting Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Hosting

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Internship Job Description : ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร เขียนเนื้อหาประชาสัมพันธ์ลงสื่อต่าง ๆ ทางสื่อ Social Media อ่านและสรุปความเนื้อหาในใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ประสานงานข้อมูลการรับอุปถัมภ์ ช่วยดำเนินการกิจกรรม เช่น เตรียมอุปกรณ์ ส่งจดหมาย และติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าร่วมการจัดกรรมต่าง เช่น EOS, Enrichment, Placement…

Hiring _Program Development Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Program Development

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Program Development Internship Job Description : สรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เตรียมเอกสารในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำค่ายและกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualification : มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะด้านการสื่อสาร และจิตใจรักในงานด้านบริการ มีเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Excel,…

Hiring _Sending Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Sending

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Internship Job Description : ดูแลใบสมัครนานาชาติของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ทำวีซ่าให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน จัดเตรียมการเดินทางสำหรับนักเรียน รับ – ส่ง นักเรียนที่สนามบิน ออกแบบสื่อเพื่อให้ข้อมูลกับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ช่วยดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย เช่น เตรียมอุปกรณ์, ส่งจดหมาย, และติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย…

Hiring _RMD Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Relationship Management

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Relationship Management Internship Job Description : สนับสนุนฝ่ายในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตาม บันทึก และสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย ศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเทรนด์ต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ติดต่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ…

Hiring_Communication Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Communication Officer Job Description : จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการรับรู้ (Awareness) และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและความเป็นไปของตลาดธุรกิจการศึกษา สร้างสรรค์สื่อ (Content) และข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของ Online และ Offline เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร รวมไปถึงโครงการต่าง…

Hiring_Admission Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Officer Job Description : ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนทุนประเภทต่าง ๆ (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทั้งในด้านการรวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบ พร้อมตรวจเอกสารให้ครบตามคุณสมบัติของประเภททุนต่าง ๆ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงานเขต นักเรียนเก่า ในการจัดค่ายคัดเลือกนักเรียนรอบสุดท้าย ดูแลและรับผิดชอบให้คำปรึกษาโครงการระยะ 1 ปี ในด้านการรับสมัคร การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ…

S__88858636
Events

กิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม II Cultural Orientation Camp: COC NH22

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Orientation Camp: COC) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ (ภาคพื้นทวีปเหนือ) โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากอาสาสมัคร ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ นักเรียนเก่า และวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความอนุเคราะห์มอบความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2565…

DSC05980
Events

ค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 II AFSer Junior Camp #1

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ (AFSer Junior Camp) ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS Auditorium) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นพลเมืองโลก เรียนรู้ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Quotient: CQ) ในการสร้างความแตกต่างบนพื้นฐานความเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่บนสังคมโลกที่มีความแตกต่างมากขึ้น อาทิ อายุ เพศ ภาษา…