AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Support Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี)

Job Description :

 1. ดูแล และแก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ โดยประสานกับผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมภ์ และหน่วยงานในต่างประเทศ
 2. ตรวจสอบ และพิจารณาใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ
 3. ประสานงานการจัดสรร และบันทึกข้อมูลการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ
 4. ติดต่อประสานงานและช่วยดำเนินกิจกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกค่ายของผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างเข้าร่วมโครงการ
 5. ติดตามการจัดทำรายงานประจำเดือน เพื่อติดตามการปรับตัวของผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ
 6. ติดตามการประเมินผลโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนอุปถัมภ์ และครอบครัวอุปถัมภ์
 7. รายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 5. มีทักษะการเป็นนักเจรจาที่ดีและการเป็นผู้ฟังที่ดี
 6. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ จัดลำดับความสำคัญ
 7. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 8. มีทักษะและประสบการณ์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 9. มีทักษะและประสบการณ์ด้านจิตวิทยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีทักษะและประสบการณ์การดูแล หรือให้คำปรึกษาเยาวชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม และอื่น ๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน และรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692