AFS Intercultural Programs Thailand                                                               

Position: Assistant Procurement Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ)

Job Description :

 1. วางระบบและกำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร
 2. เจรจาต่อรองราคาเงื่อนไขต่าง ๆ /เครดิตการชำระเงิน
 3. วางแผน และบริหารงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. จัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 5. จัดซื้อจัดจ้างสินค้า, บริการ ดำเนินการด้านเอกสารการสั่งซื้อ PO, Advance 
 6. สรรหา/คัดสรร Supplier ใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ
 7. ตรวจรับการบริการจากผู้ให้บริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสัญญาหรือข้อตกลงการจัดจ้าง พร้อมทั้งบริหารค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างให้เหมาะสม
 8. บริหารจัดการ/เบิก-จ่ายสต๊อกวัสดุสิ้นเปลือง
 9. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
 5. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร และการแก้ปัญหา เป็นอย่างดี
 6. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 7. มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 9. หากมีประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาระบบในการจัดซื้อ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และอื่นๆ

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 

มาที่ E–mail : [email protected] 

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

ติดต่อเรา

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

E–mail : [email protected]

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692