AFS Intercultural Programs Thailand                                                               

Position: Administration Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ)

Job Description :

 1. บริหารงานโครงสร้างพื้นฐานอาคารสำนักงาน ดูแลการซ่อมบำรุงและบริหารโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่
 2. บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้
 3. จัดการพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ
 4. ดูแลงานด้านธุรการ อาทิ เอกสารเข้า-ออก ไปรษณีย์
 5. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่ายธุรการให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก อาทิ รปภ. แม่บ้าน พนักงานส่งเอกสาร
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์และทักษะการบริหารจัดการงานธุรการ อย่างน้อย 5 ปี การทำงานให้บรรลุเป้าหมายและการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความรอบคอบ
 4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่องานและทำงานอย่างมีระบบ
 6. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคมและอื่น ๆ

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 

มาที่ E–mail : [email protected] 

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

ติดต่อเรา

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

E–mail : [email protected]

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692