AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Sending Manager

Job Description :

 1. ดูแลติดตามงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ทุกโครงการ จนกระทั่งเดินทางกลับประเทศไทย เช่น ประสานงานกับเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ ผู้ปกครอง อาสาสมัคร รวมถึงหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือแก้ไขกรณีที่เกิดขึ้นกับนักเรียน จัดปัจฉิมนิเทศเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางกลับจากการเข้าร่วมโครงการ รวบรวมการประเมินโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครอง (Customer Service Evaluation) เป็นต้น
 2. ดูแลรับผิดชอบการจัดค่ายเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ เช่น วางแผนกิจกรรมประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่ (Logistics) ดูแลเนื้อหากิจกรรม ประชุมอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรค่ายทั้งอาสาสมัครและนักเรียนเก่า ดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน เป็นต้น
 3. สนับสนุนงานอื่น ๆ ในฝ่าย เช่น ทำหน้าที่วิทยากรในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการก่อนออกเดินทาง ณ สนามบินนานาชาติ เป็นต้น
 4. ทำหน้าที่ Duty Officer และเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม Risk Management Team (กรณีฉุกเฉินนอกเวลาทําการ)
 5. ทำหน้าที่วิทยากรการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning)
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการพูด-เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี-ดีมาก
 4. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับเยาวชนและผู้ปกครอง
 5. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การต่อรอง การแก้ปัญหา การสื่อสาร
 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันทั้งในด้านสถานการณ์และเวลา
 7. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 8. มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 9. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และอื่นๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน และรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 25 ตุลาคม 2565

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 092-701-1505