AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Hosting Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี)

Job Description :

 1. ประสานงานสถานพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาลและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical / Reimbursement)
 2. วางแผนและประสานงานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้กับโรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงาน (Hosting Funds)
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ และทำหน้าที่วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย (Orientations)
 4. วางแผนและประสานงานการใช้สถานที่ ยานพาหนะ และการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม (Logistic)
 5. ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์ และขยายฐานการรับอุปถัมภ์ไปยังสถานที่ฝึกงาน บันทึกข้อมูลลงในระบบปฏิบัติงาน และขึ้นทะเบียนสถานที่ฝึกงานกับรัฐบาลเยอรมนี รวมถึงการสานสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ (Promotion / CPOs Registration)
 6. ดูแลและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างโครงการ (Support)
 7. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 5. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ จัดลำดับความสำคัญ และมีความละเอียดรอบคอบ
 6. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 7. สามารถการทำงานภายใต้ความกดดัน
 8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 9. มีทักษะและประสบการณ์การดูแล หรือให้คำปรึกษาเยาวชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานเพื่อสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม, สวัสดิการค่าบำเพ็ญกุศลศพและค่าพวงหรีด, สวัสดิการค่าของเยี่ยมไข้กรณีเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาล, สวัสดิการมงคลสมรส, ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย, ชุดยูนิฟอร์ม และอื่น ๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692