AFS Intercultural Programs Thailand

Position: Communication Manager

Job Description :

1. สามารถสร้าง Brand Awareness ให้กับองค์กรได้

2. วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระบบและทุกช่องทาง ในระยะสั้น และระยะยาว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทางการตลาด โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลคู่แข่ง ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการแลกเปลี่ยน โดยทำการติดตามผลการดำเนินงานของทีมงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์แผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการจัดการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทันยุคทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการแข่งขันในธุรกิจการศึกษา

3. ดูแลสื่อต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งเพื่อการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ หรือโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและความเป็นไปของตลาดธุรกิจการศึกษา

4. ประเมินผลและวิเคราะห์แนวโน้มช่องทางของตลาดธุรกิจการศึกษา รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการแลกเปลี่ยน ส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือธุรกิจการศึกษาในอนาคต

5. สำรวจและวิเคราะห์การตลาดของคู่แข่ง รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดในธุรกิจการศึกษา

6. กำหนดแผนการทำงานให้กับทีมงาน ดูแลบริหารทีมงานให้ดำเนินตามเป้าหมายขององค์กร

7. กำหนดและเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารด้านการตลาดและการวางแผนสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมแผนการใช้สื่อในทุก ๆ เครื่องมือให้เป็นเอกภาพตลอดทั้งโครงการ

8. เขียนบทความ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งรูปแบบ Online และ Offline พร้อมติดตามผลลัพธ์ที่องค์กรเลือกใช้ในการประชาสัมพันธ์

9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification :

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาบริการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด หรือด้านโฆษณาอย่างน้อย 3 – 5 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสาร ฟังพูดอ่านเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดี – ดีมาก
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร และสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมหรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น

 

เงินเดือน : ตามตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นๆ : ประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และอื่นๆ

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : ปิดรับสมัคร

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

ติดต่อเรา
งานทรัพยากรบุคคล
E–mail : [email protected]
โทรศัพท์:02–574-6826 ต่อ 801, 802
คุณคิงส์ : 065-925-7888
คุณนก : 092-701-1505