AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Sending Manager

Job Description :

 1. ทำหน้าที่ดูแลการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ประสานงานกับประเทศอุปถัมภ์ ฝ่ายจัดซื้อ และบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน / จัดการประชุมให้คําแนะนําการซื้อตั๋วเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
 2. ดูแลภาพรวมส่วนงาน Visa / จัดการประชุมให้คําแนะนําการทำใบสมัครวีซ่าแต่ละประเทศอุปถัมภ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง / ดูแลให้นักเรียนได้รับวีซ่าตามแผนที่กำหนด
 3. ดูแลภาพรวมส่วนงาน Travel จัดการประชุมให้คําแนะนําการเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง (Pre-departure Orientation ) ดูแลนักเรียนที่สนามบิน
 4. ดูแลภาพรวมส่วนงาน International application (all program) / ประสานงานกับผู้ปกครองและนักเรียน แนะนำการจัดทำใบสมัคร ติดตาม ตรวจสอบเอกสารใบสมัครนานาชาติของนักเรียนทุกแบบฟอร์ม และฟอร์มเพิ่มเติมเพื่อส่งให้เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ภายในเวลาที่กำหนด / จัดการประชุมให้คําแนะนําการทําเอกสารใบสมัครนานาชาติ (Online international application)
 5. รายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 2. มีทักษะในการพูด-เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี-ดีมาก
 3. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การต่อรอง การแก้ปัญหา การสื่อสาร
 4. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 5. มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และเวลาที่จำกัด
 7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และอื่นๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 092-701-1505