AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Procurement Officer

Job Description :

 1. จัดซื้อจัดจ้างสินค้า บริการ ดำเนินการด้านเอกสารการสั่งซื้อ PO และ Advance
 2. เจรจาต่อรองราคาเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เครดิตการชำระเงิน
 3. วางแผนและบริหารงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. จัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 5. วางระบบและกำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร
 6. สรรหาและคัดสรร Supplier ใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ
 7. ตรวจรับการบริการจากผู้ให้บริการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสัญญาหรือข้อตกลงการจัดจ้าง พร้อมทั้งบริหารค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างให้เหมาะสม
 8. บริหารจัดการคลังสินค้าในการเบิก – จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง
 9. รายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 5. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การเจรจาต่อรอง การสื่อสารและการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี
 6. สามารถทำงานเป็นทีมหรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 7. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีความละเอียดรอบคอบ
 8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 9. หากมีประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาระบบในการจัดซื้อ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคมและอื่นๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน และรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 25 ตุลาคม 2565

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 092-701-1505