AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Intercultural Learning Solutions Assistant Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ)

Job Description :

 1. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง เพื่อพัฒนาโครงการระยะสั้นและระยะยาวให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า รวมทั้งติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ
 2. บริหารและพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยน
  ระยะสั้นและระยะยาวให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ ร่วมกับผู้จัดการส่วนงานพัฒนาเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
 3. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีในเรื่องการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นหรือระยะยาว ร่วมกับผู้จัดการส่วนงานพัฒนาเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
 4. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์และทักษะการบริหาร
 4. มีทักษะด้านอังกฤษและอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 5. มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้
 6. มีทักษะในด้านการสื่อสารและจิตใจรักในงานด้านบริการ
 7. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
 8. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 9. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ จัดลำดับความสำคัญ และมีความละเอียดรอบคอบ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม, สวัสดิการค่าบำเพ็ญกุศลศพและค่าพวงหรีด, สวัสดิการค่าของเยี่ยมไข้กรณีเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาล, สวัสดิการมงคลสมรส, ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย, ชุดยูนิฟอร์ม และอื่น ๆ

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692