AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Participant Support Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี)

Job Description :

 1. ทำหน้าที่ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น โดยประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครอง และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ
 2. ทำหน้าที่ดูแลการจัดทำ International application เพื่อส่งให้เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ภายในเวลาที่กำหนด
 3. ทำหน้าที่ดูแลงานข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ และข้อมูลกิจกรรมในประเทศอุปถัมภ์
 4. ทำหน้าที่ดูแลงาน Visa ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับวีซ่าตามกำหนดการเดินทาง
 5. ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเดินทาง ให้คำแนะนำในการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน โดยประสานงานกับประเทศอุปถัมภ์ และบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน / จัดการประชุมให้คําแนะนําการเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง (Pre-departure Orientation ) / ดูแลส่งนักเรียนที่สนามบิน
 6. ทำหน้าที่จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
 7. ทำหน้าที่ดูแลงานเอกสารด้านการลาเรียน และรักษาสิทธินักศึกษาวิชาทหารของผู้เข้าร่วมโครงการ
 8. ทำหน้าที่ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ / การต่อวีซ่า / การขออนุญาตต่าง ๆ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 9. ทำหน้าที่ดูแลจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ Post Orientation / จัดทำหนังสือส่งตัวกลับเข้าเรียนในไทย / ทำประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นจนจบ
 10. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 11. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 5. มีทักษะการเป็นนักเจรจาที่ดีและการเป็นผู้ฟังที่ดี
 6. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ จัดลำดับความสำคัญ และมีความละเอียดรอบคอบ
 7. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 9. มีทักษะและประสบการณ์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 10. มีทักษะและประสบการณ์ด้านจิตวิทยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. มีทักษะและประสบการณ์การดูแล หรือให้คำปรึกษาเยาวชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม, สวัสดิการค่าบำเพ็ญกุศลศพและค่าพวงหรีด, สวัสดิการค่าของเยี่ยมไข้กรณีเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาล, สวัสดิการมงคลสมรส, ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย, ชุดยูนิฟอร์ม และอื่น ๆ

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน และรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692