AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และอาคาร (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี)

Job Description :

 1. รับผิดชอบงานด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ – โน๊ตบุ๊ค – โปรแกรม ของพนักงานทั้งหมด เช่น ลงระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของพนักงานใหม่ การเปลี่ยนเครื่องใหม่ ทำบัตร ID CARD รวมถึงการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ และให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผู้ใช้
 2. ดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์
  ทั้งสำนักงาน จัดการบัญชีผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 3. ดูแลการใช้ห้องประชุมต่างๆ เตรียมจัดสถานที่ให้พร้อมใช้ตรงตามเป้าหมายของผู้ใช้ห้องประชุม ควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ของห้องประชุมเกี่ยวกับอุปกรณ์ภาพและเสียง เทคโนโลยีไร้สาย คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD และอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอ ประสานงานการรวมเข้ากับอุปกรณ์ภาพและเสียง
 4. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์จักรกลต่างๆ และระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน หน่วยงาน บันทึกข้อมูลงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประวัติของเครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบจักรกล และไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบน้ำประปา และอื่น ๆ
 5. จัดทำรายงานประจำเดือนและเอกสารการบำรุงรักษาระบบและอื่น ๆ
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่างเครื่อง ช่างไฟฟ้า หรืออื่น ๆ
  ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้น
 4. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 5. มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

 

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม และอื่น ๆ

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน และรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692