มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ นางสาวธนพร จงเจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทำพิธีเปิดศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์แห่งที่ 16 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และดร.ปราณี จันทราราชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565

ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข กล่าวถึงความพร้อมในการตั้งศูนย์ฯ ครั้งนี้ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ของจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง โดยโรงเรียนอุดมดรุณีเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม มีคุณภาพ และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะและคุณภาพของเยาวชน อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและความเหมาะสมที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ของภาคเหนือตอนล่าง เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย”

โดยศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ แห่งที่ 16 (โรงเรียนอุดมดรุณี) จะทำหน้าที่ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และพิจิตร กว่า 30 โรงเรียน โดยมี นายสาโรช เกตุสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี รับหน้าที่เป็นประธานศูนย์ฯ

ในโอกาสนี้ทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัครศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนในเขตจังหวัดต่าง ๆ และระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติ รวมไปถึงการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างพลเมืองโลกตามพันธกิจของเอเอฟเอสทั่วโลก