มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ  เอเอฟเอสเอสเขตกรุงเทพฯ ธนบุรี(โรงเรียนศึกษานารี) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ซิลเลเบิล และนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิเป็นอย่างดียิ่ง ในการต้อนรับคณะนักการศึกษาและอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาร่วมงาน “ความร่วมมือระหว่างเอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง เป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส สาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติและเป็นพลเมืองของโลกที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของโลกดังเจตนารมณ์ และเป้าหมายสูงสุดของเอเอฟเอสต่อไป