มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ (BLCU) จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน” ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS Auditorium) และ Cultural Trip ณ ชุมชุมตลาดน้อยย่านเจริญกรุง

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ได้กล่าวถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เชื่อมโยงกับวิถีสังคมในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การปรับตัวและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดความสำเร็จ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการทำงานในอนาคตได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของเอเอฟเอสในการสร้างและพัฒนาพลเมืองให้กลายเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่า (Active Global Citizens) ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับบุคคลอย่างยั่งยืน (Intercultural life-long learnig)

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งการสื่อสารทั่วไป การฝึกการออกเสียง และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ให้ก้าวทันเทคโนลียีดิจิทัลในปัจจุบันอีกด้วย

ทั้งนี้คุณพนิดา เทพกาญจนา คณะกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ (BLCU) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่สนใจที่จะแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อเราเข้าใจภาษา ปรัญชา และวิถีชีวิตของชาวจีนแล้ว จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกกับองค์ความรู้ที่ได้รับมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในการดำรงชีวิตของทุกพื้นที่ ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถต่อยอดความรู้ได้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของเอเอฟเอสในอนาคตเช่นกัน (Intercultural life-long learnig)”