มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ค่ายเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567) ภาคพื้นทวีปใต้ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อง ๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ข้อมูลประเทศอุปถัมภ์ และการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม ฝึกฝนกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ควบคู่กับการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อันก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีอาสาสมัคร และพี่ ๆ นักเรียนเก่าร่วมทำกิจกรรมกับน้อง ๆ  อย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง