AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Program Development Officer (Temporary 1 year contracts)

Job Description :

 1. ติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด
 2. แสวงหาและพัฒนาโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร
 3. สนับสนุนการทำงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ
 4. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง จุดเด่น จุดด้อย รวมถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ
 5. จัดทำงบประมาณประจำปีในเรื่องของการพัฒนาโครงการ
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการพูด-เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี – ดีมาก
 4. มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้
 5. มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 6. ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอการขาย
 7. มีใจรักในงานด้านการบริการ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 8. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 10. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม และอื่นๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน และรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692