เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดตั้ง “ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี (Udomdarunee School AFS Hosting Center)” จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้หารือถึงแนวทางในการสร้างเครือข่าย และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเอเอฟเอส ประเทศไทย ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนอุดมดรุณี และโรงเรียนเครือข่ายศูนย์เอเอฟเอสเขตสุโขทัย ในการพัฒนาอาสาสมัครและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบคุณ คุณสาโรช เกตุสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี (ประธานเอเอฟเอสเขตสุโขทัย) คณะผู้บริหาร และอาสาสมัครภายเขตสุโขทัยที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย ด้วยดีเสมอมา