เรียน อาสาสมัครทุกท่าน

ด้วยมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดทำไฟล์ Electronic Book ชื่อ AFS History & Chapter Administration โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้อาสาสมัคร รับทราบประวัติความเป็นมาของเอเอฟเอส (AFS History)
2.เพื่อให้อาสาสมัคร รับทราบทักษะ โอกาส และขวัญกำลังใจที่ได้รับจากการเป็นอาสาสมัคร
3.เพื่อให้อาสาสมัคร รับทราบการบริหาร การดำเนินงาน และวิธีการทำงานของเอเอฟเอสภายในเขต ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน (Chapter Administration)
4.เพื่อจัดทำเป็น Electronic Book ที่อ่านง่าย ทันสมัย สวยงาม และน่าอ่านยิ่งขึ้น

ท่านสามารถคลิกลิงค์เพื่อเข้าชม E-Book: AFS History & Chapter Administration

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Electronic Book เล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับอาสาสมัครทุกท่าน

ด้วยความเคารพ
มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย