ใบสมัครนานาชาติ

(International Application)

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี

 

คู่มือใบสมัครนานาชาติ Check List ตรวจสอบเอกสาร

 

แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน

ชื่อแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หมายเหตุ
Cover Page find out more
Candidate’s Photo find out more
Photos Pages (Student’s Activities) find out more
Personal Information find out more
About Your Family find out more
Placement Information find out more
Letter to Host Family find out more
Letter to Host Family (for YPchSH/NH program) เฉพาะประเทศจีนเท่านั้น
Parent Statement find out more
Parental Authorization Form find out more
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทำแบบฟอร์มให้นักเรียนเพื่อใช้ประกอบการทำใบสมัครนานาชาติ สำหรับนักเรียนที่จะขอความอนุเคราะห์ให้คุณครูออกเอกสารให้
Confidential Placement Summary find out more
Confidential Placement Summary Thai
Confidential Recommendation Form find out more จดหมายแนะนำและรับรองนักเรียนจากอาจารย์จะไม่มีแบบฟอร์มเปล่า ดังนั้นอาจารย์จะต้องพิมพ์ขึ้นมาใหม่ โดยใช้กระดาษหัวที่มีตราประทับและที่อยู่โรงเรียน ตามเอกสารราชการทั่วไป
School Requirements (Italy) find out more แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและโรงเรียนของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อประกอบการจัดสรรโรงเรียนอุปถัมภ์ ในประเทศอิตาลี (เฉพาะประเทศอิตาลีเท่านั้น)
Additional Form (USA) เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
Consent Form find out more

แบบฟอร์มสำหรับตรวจสุขภาพ

ชื่อแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หมายเหตุ
Health Certificate find out more
Health Certificate (Additional Form) เฉพาะนักเรียนที่มีโรคประจำตัวเท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล

แบบฟอร์มขอรับรองผลการเรียน

ชื่อแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หมายเหตุ
Academic Record -Transcript of Grades page 1 find out more
Academic Record -Transcript of Grades page 2 (2 semesters) สำหรับนักเรียนที่เรียน 2 ภาคการศึกษาต่อปี
Academic Record -Transcript of Grades page 2 (3 semesters) สำหรับนักเรียนที่เรียน 3 ภาคการศึกษาต่อปี

แบบฟอร์ม Activity Waiver

ชื่อแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หมายเหตุ
Activity Waiver find out more โปรดศึกษาและทำความเข้าใจก่อนกรอกแบบฟอร์ม

กฎระเบียบของประเทศอุปถัมภ์ (Support)

ชื่อแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หมายเหตุ
แบบฟอร์มกฎระเบียบ โปรดศึกษาและทำความเข้าใจก่อนกรอกแบบฟอร์ม

คำถามที่พบบ่อย

ต้องทำทั้ง 2 ส่วน คือ

  • กรอกข้อมูลในแถบเมนูด้านซ้ายมือของระบบ Online Application ให้ครบทุกหัวข้อ ตั้งแต่ About You – Letter to Host Family
  • ทำแบบฟอร์มทุกแบบฟอร์มและอัปโหลดแบบฟอร์มที่เสร็จแล้วเข้าสู่ระบบ Online Application เพื่อเป็นการส่งแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ตรวจ (กรุณาดูวิธีการอัปโหลดเอกสารใบสมัครนานาชาติที่นี่)

คำถามที่เกี่ยวกับเอกสารตรวจสุขภาพ

  • นักเรียนภาคพื้นทวีปใต้สามารถเริ่มดำเนินการตรวจสุขภาพได้ทันที
    *ยกเว้นนักเรียนภาคพื้นทวีปเหนือจะต้องดูกำหนดวันเริ่มตรวจสุขภาพในคู่มือใบสมัครนานาชาติเท่านั้น!!! หากดำเนินการตรวจสุขภาพก่อนกำหนด จะต้องเดินทางกลับไปแก้ไขเอกสารที่โรงพยาบาลอีกครั้ง*

คำถามที่เกี่ยวกับเอกสารของโรงเรียน

ต้องใช้ใบ ปพ. แสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน ฉบับภาษาอังกฤษด้วย โดยจะต้องอัปโหลดมาพร้อมกับแบบฟอร์มโรงเรียนในช่อง Academic Record & Transcript