วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย (TRAFS) นำโดยคุณอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมฯ และนักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่นที่ 20 ประเทศสหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) คุณพยอม วลัยพัชรา กรรมการ และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการสร้างสรรค์กิจกรรมระหว่างนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย นักเรียนปัจจุบัน อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างสังคมไทยและประชากรไทยให้มีคุณภาพ เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าตามพันธกิจของเอเอฟเอส

หลังจากการหารือคณะกรรมการสมาคม (TRAFS) ได้เยี่ยมชมสำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อการประสานงานความร่วมมือถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในการนี้คุณสนั่น อังอุบลกุล ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย (TRAFS) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อไป