มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดการประชุมอาสาสมัครประจำปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. โดยมีอาสาสมัครเอเอฟเอสร่วมประชุมกว่า 150 คน

คุณสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งแจ้งการแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย คุณมาลีรัตน์  ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย กล่าวทักทายอาสาสมัคร และร่วมประชุม อาจารย์สุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีกับอาสาสมัครที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งกล่าวมุทิตาจิตให้แก่อาสาสมัครที่เกษียณอายุราชการ

คุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย กล่าวทักทาย และพูดคุยกับอาสาสมัครในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

การประกาศเกียรติคุณรางวัล AFS Asia Pacific Initiative (AAI Volunteer Award 2019) ได้แก่

คุณครูวิกรณ์ มากดี ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตมหาสารคาม

การประกาศเกียรติคุณรางวัล AFS Asia Pacific Initiative (AAI Volunteer Award 2021)

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

คุณครูสุพร บรรจง อาสาสมัครเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร

และ นางสาวพูนสิน หาญยืนยงสกุล นักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่นที่ 49 ประเทศบราซิล

การประกาศรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

คุณครูเพลินพิศ กระต่ายจันทร์ อาสาสมัครเอเอฟเอสเขตนครสวรรค์

และ คุณครูปานใจ แสงศิลา ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตปัตตานี

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และเพิ่มสีสันการประชุมในธีม “Merry Christmas” ซึ่งสร้างความประทับใจและความสุขให้แก่อาสาสมัครทุกท่าน มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาสหน้าจะสามารถจัดงานประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ในรูปแบบปกติเหมือนเช่นที่เคยเป็นมา

ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร
มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย