“เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เอเอฟเอส ประเทศไทยได้จัดการประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอสทางออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่องทบทวนการรับ
สมัครเเละสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ.2565-2566)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดรับสมัครออนไลน์ให้กับอาสาสมัครเอเอฟเอสทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 128 คน

โดยมีคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันของเอเอฟเอส ประเทศไทยและเอเอฟเอสทั่วโลก จากนั้น คุณธนพร จงเจริญศิริ ผอ.ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร ได้กล่าวถึงการดำเนินงานการคัดเลือกในรุ่นที่ 61 และโครงการใหม่ของ
เอเอฟเอสที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ตามด้วยคุณมนฤญช์ จิระสกุล ผู้จัดการฝ่ายฯได้นำเสนอปฏิทินการรับสมัคร และทบทวนขั้นตอนการรับสมัครข้อเขียนและสัมภาษณ์ สุดท้าย คุณนพพล องค์ยลธรรม กล่าวถึงโครงการสอบ Pre-test ออนไลน์ที่จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ สำหรับนักเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษา
ปีที่1-6

ทางมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่สละเวลาเข้ารับฟังการประชุมมา ณ โอกาสนี้”