เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรม “AFS Spirit” ออนไลน์ครั้งแรกผ่าน Zoom ให้กับอาสาสมัครใหม่ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต (ด้านครูสอนภาษาจีน) ด้วยวัตถุประสงค์ในการขยายการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการอบรม 64 คน ที่ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ การเดินทางของอาสาสมัคร และเพื่อช่วยเราสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย

นอกจากหัวข้อแนะนำเอเอฟเอส โดยเจ้าหน้าที่เอเอฟเอสแล้ว มีวิทยากรอีก 4 ท่าน ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ของเรามาช่วยในการอบรมครั้งนี้ในหัวข้อ “Why Volunteer & Volunteer Life Cycle” โดยคุณครูบุศรินทร์ หงษ์ทอง ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตธนบุรี (โรงเรียนศึกษานารี) “Intercultural Learning (ICL) – DIVE model” โดยคุณครูธัญญวิทย์ วุฒิสว่างวงศ์ ผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เขตสมุทรปราการ และคุณครูศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ ผู้ประสานงานเอเอฟเอส เขตปราจีนบุรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี และ “AFS Experience” โดยคุณครูแก้วดี ศรีอารยชาติ ผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เขตนนทบุรี การอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่สละเวลาก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวเอเอฟเอส และขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 4 ท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับอาสาสมัครของเราในครั้งนี้