ครั้งแรกของ AFS ประเทศไทย กับการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom กับผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต และอาสาสมัครเอเอฟเอส เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2563 โดยมีผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตและอาสาสมัครเอเอฟเอสรวม 82 เขตทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม Video Conference ครั้งนี้กว่า 150 คน

ในที่ประชุมเราได้มีการแชร์ วีดีโอจาก Mr. Daniel Obst ประธานเอเอฟเอสโลก และมีผู้เข้าร่วม ได้แก่

คุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย รวมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร, ผู้อำนวยการฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร และผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา ซึ่งแต่ละท่านได้มาอัพเดทงานในแต่ละฝ่ายว่ามีการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร และเพื่อขอบคุณต่อการสนับสนุนและความร่วมมือของอาสาสมัครด้วย

บรรยากาศในการประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยดี โดยที่อาสาสมัครยังมีความเชื่อมั่นและยึดมั่นกับการให้การสนับสนุนกิจกรรมของเอเอฟเอส ไม่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

First time ever that AFS Thailand hosted the online conference via Zoom with AFS chapter coordinators, assistant coordinators and school volunteers on 23 and 24 April, 2020. There were 150 participants from 82 AFS chapters around the country joined the meeting.

We shared participants a video message from Mr. Daniel Obst, President & CEO of AFS International. In addition, Miss Chirawatana Charoonpatarapong, AFS THA National Director together with Director of Admission and Volunteer Development, Hosting Director and Sending Director joined the conference to meet the volunteers and update how each department have managed with the covid-19 situation so far and thanked all volunteers for their support and collaboration.

The meeting went well with pleasant interaction while all volunteers felt committed to their roles and contribution.