การรายงานตัวเข้าร่วมปฐมนิเทศ โครงการระยะ 1 ปี

1.กรอกแบบฟอร์ม
สำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทั้งตัวจริง และสำรอง รายงานตัวเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวเข้าร่วมการปฐมนิเทศทางออนไลน์ คลิกที่นี่

2.ปริ้นบัตรเข้างาน
ปริ้นบัตรประจำตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน (ปริ้น หรือถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ)

3.เพิ่มผู้ร่วมงาน
กรอกรายละเอียดสำหรับผู้ที่จะมาร่วมปฐมนิเทศ (บิดา/มาดา/ผู้ปกครองตามกฏหมาย) อย่างน้อย 1 ท่าน

4.ชำระเงิน
ชำระเงินค่าเข้าร่วมปฐมนิเทศ โดยมี 2 ช่องทางคือ ชำระผ่าน QR Payment (ผ่านมือถือ) หรือชำระผ่าน Bill Payment (เคาน์เตอร์ธนาคาร)