เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น การอยู่ร่วมกันในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยน้ำใจและการแบ่งปันด้วยใจจริงของผู้คนร่วมโลก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะทลายกำแพงลงด้วยพลังของอาสาสมัครและผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเพื่อผู้อื่นและเพื่อสังคม เอเอฟเอส มีศูนย์ประสานงานทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ปัจจุบันมีอาสาสมัครจากหลากสาขาอาชีพมากกว่า 5,000 คน ไม่นับรวมนักเรียนเก่าและผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสอีกกว่า 10,000 คน

มีการวิจัยพบว่า การทำงานอาสาสมัครเป็นผลดีต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และทำให้มีชีวิตยืนยาว (Professor Virginia Hodgkinson, Director of the Center for Study of Voluntary Organizations and Service, Georgetown University, Washington DC)

สิ่งที่ผู้เป็นอาสาอาสาสมัครจะได้รับคือ

 • ทักษะการพัฒนาตนเองในด้านความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะ
 • ทักษะการแก้ปัญหา
 • ทักษะในการตัดสินใจ
 • ตลอดจนทักษะอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
 • ที่สำคัญยังได้ฝึกใช้ภาษา พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ โดยเฉพาะครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

นอกจากนี้ ในแต่ละปี เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังได้จัดสรรโอกาสและมอบขวัญกำลังใจให้อาสาสมัครเอเอฟเอส ในรูปแบบต่างๆ อาทิ

 • จัดฝึกอบรมและบริการความรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสศึกษาดูงานเพื่อนักการศึกษา (Educator Program) โดยมูลนิธิจัดสรรทุนสนับสนุนเต็มจำนวนหรือ บางส่วน
 • จัดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานด้านการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Visiting Teacher Program) ระยะเวลา 11 เดือน โดยมูลนิธิจัดสรรทุนสนับสนุนบางส่วน
 • จัดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทยกับเอเอฟเอสนานาชาติ (Volunteer Program) โดย มูลนิธิจัดสรรทุน สนับสนุน บางส่วน
 • สรรหาอาสาสมัครดีเด่นจากกรุงเทพมหานครและแต่ละภาค เพื่อเป็นตัวแทนอาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทยไปร่วมแข่งขันอาสาสมัครดีเด่นของโลก (Outstanding Volunteer & Galatti Award) โดยมอบโล่เกียรติยศ รางวัล และโอกาสการไปศึกษาดูงานหรือร่วมประชุมในต่างประเทศ
 • จัดโอกาสให้เป็นผู้ดูแลเยาวชนไทยไปต่างประเทศ (Chaperon) ซึ่งมูลนิธิออกค่าใช้จ่ายบางส่วน
 • มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำงานต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับงานอุปถัมภ์ นักเรียน นานาชาติหรือเป็นวิทยากรในการเตรียมตัวเยาวชนเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส

เลือกอาสาทำงานด้านที่ท่านสนใจ หรืองานที่ท่านถนัดหรือมีความรู้ สามารถแสดงสปิริตในการเป็นอาสาสมัคร และติดต่อมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ตามที่อยู่มูลนิธิฯ ได้ตลอดเวลา

In making this world a better place to live, it is deemed necessary to spread the generosity and hospitality to our fellow humans with pure hearts. Differences in cultural backgrounds will crumble down in ruines with the power of all volunteers and participants who dedicate their energy and time to work for other people and for the society. AFS Thailand has coordinating offices both in the capital and in several provinces of the country. At present, there are as many as 5,000 active volunteers from all walks of life, excluding more than 10,000 alumni and those who used to be our participants and volunteers.

A research of Professor Virginia Hodgkinson, Director of the Center for Study of Voluntary Organizations and Service, Georgetown University, Washington DC, found that voluntary or charitable activities greatly benefit the physical and mental livelihood and make us live longer.

What volunteers are entitled to:

 • Leadership skill
 • Teamworking skill
 • Problem-solving skill
 • Decision-making skill
 • Other skills vital for personal and work lives
 • Most importantly, language and language-related vocational skills among schoolteachers related to the programme.

Furthermore, AFS Thailand also provides opportunities and incentives for all its volunteers in various forms:

 • Seminars and workshops in Thailand and abroad
 • Fully-funded or partially-funded Educator Programmes
 • Partially-funded Visiting Teacher Programme with duration of 11 months in the United States
 • Partially-funded Volunteer Programme for Thai volunteers to meet with international volunteers
 • Outstanding Volunteer & Galatti Award for selected volunteers from Thailand, eligible for trophy, awards, and opportunities of a study tour abroad
 • Partially-funded Chaperon Programme
 • Certificates for dedicating volunteers taking care of foreign students, guest speakers for the preparatory session for future AFS members.

Choose what you are good at or familiar with from one of our many types of volunteer work. You can express your good spirit in being a volunteer with us. Contact AFS Foundation Thailand at anytime!