Highlight

  • อินเดียเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการที่สำคัญของโลก ทั้งด้านการเงิน การธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษจำนวนมาก
  • เมืองบังกาลอว์เป็นแหล่งผลิตโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพของโลก
  • จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากอินเดียมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก
  • คนอินเดียมีความรู้ภาษาอย่างน้อยคนละ 3 ภาษา (อังกฤษ ฮินดู ภาษาถิ่นของตน)
  • เมืองมุมไบเดิมชื่อบอมเบย์ได้รับการขนานนามว่า บอลลีวู้ด แข่งกับฮอลลีวู้ดของอเมริกา สร้างรายได้มหาศาลและได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์มากที่สุดในโลก
  • ค่าครองชีพค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ