“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หนึ่งชั้นเรียน”
“One Belt One Road One Classroom”

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ห้องเรียนออนไลน์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หนึ่งชั้นเรียน” “One Belt One Road One Classroom” เอเอฟเอสไทย-จีน ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร โดยมี ผอ.ขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีและประธานเอเอฟเอสเขตธนบุรี นางประจวบ ชำนิประศาสน์ กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย นางสาวจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย คณาจารย์โรงเรียนศึกษานารีและอาสาสมัครภายในเอเอฟเอสเขตธนบุรีร่วมพิธีเปิด และคุณหยางเมิง กรรมการบริหารเอเอฟเอสประเทศจีน คุณหยูเจีย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาต่างชาติ คุณหลี่ เจียเสียง ผู้บริหารโรงเรียนหัวหนันเผยหลี กล่าวต้อนรับ

ซึ่งโครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่างโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนหัวหนันเผยหลี อำเภอหัวหนัน เมืองเจียมู่ซือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์ นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยจัดประสบการณ์ทางการเรียนรู้ให้เกิดแก่ผู้เรียนทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี โดยในพิธีเปิดได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตระหว่างทั้งสองโรงเรียนเป็นครั้งแรก ซึ่ งใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาจีน และทำกิจกรรมร่วมกันประมาณ 1 ชั่วโมง โดยกิจกรรมที่เรียนรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน

นับว่าเป็นการเริ่มต้นโครงการ One Belt One Road One Classroom ที่สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมอย่างดียิ่งจากโรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนหัวหนันเผยหลี และเอเอฟเอสประเทศจีน ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้