Untitled
AFS Volunteer, Events

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) ระหว่างวันพุธที่ 14 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Grand Hall 1 ชั้น…

IMG_2039
News

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการระยะ 1 ปี รุ่น 57 (จีน สอบตรง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการระยะ 1 ปี รุ่น 57 (จีน สอบตรง) =>> คลิกประกาศผล *สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเป็นตัวจริง มูลนิธิได้ส่งประกาศผลไปยังที่อยู่ของท่านแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนในจดหมาย *สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเป็นตัวสำรอง ให้รอการประกาศผลการเลื่อนสถานภาพอีกครั้งหนึ่ง