years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดสรรทุนเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนไทย-มุสลิม โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือนรวมกันไม่เกิน 50,000 บาทเท่านั้น สำหรับเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะ 1 ปี  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ และเอเอฟเอสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียนไทย-มุสลิมกับชาวอเมริกัน และเพื่อส่งเสริมให้อุดมการณ์ของเอเอฟเอสบรรลุตามเป้าหมาย

เปิดรับสมัครแล้ว!

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 64 ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (KL-YES)

สำหรับน้องที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 หรือ 5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2567 และต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ (นักเรียนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Home-school ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้)

 ระเบียบการรับสมัครโครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 64 ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (KL-YES)

 สมัครเข้าร่วมโครงการ

ลักษณะและเงื่อนไขของทุน

 1. เป็นทุนเต็มจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุน และจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามที่เจ้าของทุนกำหนด
 2. ก่อนการเดินทางผู้ที่ได้รับทุนจะต้องร่วมกิจกรรมพิเศษที่มูลนิธิจัดให้เพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งต้องทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของทุน KLYES
 3. ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทาง ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมถึงต้องไม่ติด 0, ร, มผ, และ มส หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E เป็นต้น โดยจะดูผลการเรียนปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี
 4. นักเรียนไทย-มุสลิมผู้ที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการต้องพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งอาจไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต สังคม ผู้คน ค่านิยม และวัฒนธรรมของชาวอเมริกันเป็นระยะเวลาประมาณ 10 เดือน หรือพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่รับนักเรียนแลกเปลี่ยนมากกว่า 1 คนในบ้านหลังเดียว (Double Placement)
 5. ผู้รับทุนเป็นตัวแทนเยาวชนไทยที่นำวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพร่ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนอุปถัมภ์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจของชาวอเมริกันที่มีต่อประเทศและวัฒนธรรมของไทย
 6. ผู้รับทุนต้องพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 7. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของมูลนิธิและทำหน้าที่ในโครงการเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป
 8. ผู้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนเข้าร่วมโครงการ
 9. ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนจดหมายรายงานผลการเรียนและประสบการณ์ในต่างประเทศให้มูลนิธิได้รับทราบทุก ๆ 2 เดือนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 10. หลังจากสิ้นสุดโครงการและเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ได้รับทุนเขียนจดหมายรายงานความก้าวหน้าและการศึกษาต่อให้มูลนิธิทราบภายใน 3 เดือน
 11. ต้องนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศไทยในรูปแบบและแนวทางที่มูลนิธิกำหนด แล้วรายงานให้มูลนิธิทราบเป็นระยะ ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย
 2. นับถือศาสนาอิสลาม
 3. ต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 1 สิงหาคม 2553
 4. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, หรือ 5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2567 และต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ (นักเรียนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Home-school ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
 5. บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 50,000 บาท
 6. ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทาง ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมถึงต้องไม่ติด 0, ร, มผ, และ มส หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E เป็นต้น โดยจะดูผลการเรียนปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี หากนักเรียนมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ
 7. เพื่อเป็นการกระจายโอกาสไปยังเยาวชนอย่างทั่วถึง มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนโดยให้แก่เยาวชนที่ไม่เคยมีบุคคลในครอบครัวที่ร่วมบิดา – มารดาเดียวกันเป็นผู้ได้รับทุนนี้มาก่อน
 8. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 9. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 10. ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทุกประเภทไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใด ๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้หากมีข้อโต้แย้งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธิมอบหมาย และการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์

การสอบคัดเลือก

มูลนิธิกำหนดให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. การสอบข้อเขียนวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 50 ข้อ
 2. แบบวัดความพร้อมการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
 3. การเข้าค่ายคัดเลือกนักเรียนประเภททุน KL – YES

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 401-403
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์