เมื่อวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา  ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร (Hosting Programs) โดยผู้อำนวยการฝ่ายและทีมงาน ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและสร้างความสัมพันธ์กับอาสาสมัครและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดภาคอีสานได้แก่ หนองคาย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น และ นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครในโรงเรียนอุปถัมภ์ ครอบครัวอุปถัมภ์และสถานที่ฝึกงานในจังหวัดดังกล่าว นอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงานเพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับปี 2563 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยได้เข้าเยี่ยมพบสถานศึกษาและองค์กร ดังนี้

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
จังหวัดหนองคาย
1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
2.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
3.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
จังหวัดเลย
1.โรงเรียนเลยพิทยาคม
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
3.โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
จังหวัดหนองบัวลำภูและอุดรธานี
1.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
2.โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
3.โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู
4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
จังหวัดขอนแก่น
1.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น
3.สวนสัตว์ขอนแก่น (เขาสวนกวาง)
4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
จังหวัดนครราชสีมา
1.โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
2.สวนสัตว์นครราชสีมา
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
5.โรงเรียนปลูกปัญญา