มีโอกาสไปร่วมงาน AFS Forum  2019  ในหัวข้อเรื่อง “มุมมองนักเรียนเก่า AFS กับการพัฒนาประเทศ”  จัดขึ้น เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2562 ณ หอประชุมเอเอฟเอส สำนักงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม สัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)  จังหวัดนนทบุรี
คณะที่เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วย
1. นักเรียนเก่าเอเอฟเอส
2. อาสาสมัครเอเอฟเอส
3. คณะกรรมการเอเอฟเอส
4. คณะผู้บริหารสำนักงานเอเอฟเอส
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเก่าและ อาสาสมัครเอเอฟเอสได้พบปะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ผู้รับเชิญมาให้ความรู้และข้อคิดเห็น
1. นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา นักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่น 23 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม นักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่น 12 ประเทศสหรัฐอเมริกา

*** คุณสนั่น  อังอุบลกูล ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม สัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ได้กล่าวบรรยายถึงความสำเร็จของการดำเนินงานงาน ที่เอเอฟเอสประเทศไทย ภูมิใจมาก ดังนี้
1.  นักเรียนเก่าเอเอฟเอสล้วนเป็นผู้มีคุณภาพ หลายท่านมีบทบาท ในการสร้างระเบียบให้กับสังคม หลายคนนำประสบการณ์ ไปช่วยเหลือทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทย อย่างเป็นประโยชน์ เช่นเมื่อเกิดภัยวิบัติ つなみ(Tsunami)ทางภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2547
ส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคัดเลือกที่มีมาตรฐาน เพราะจะรับได้แค่ปีละ 800 คน จากผู้สมัครกว่า 17000 คน
2. การบริหารจัดการที่สร้างความเป็นปึกแผ่น  สร้างสำนักงานที่ทันสมัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารฯอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6/6/60 ในอนาคต หากจำเป็นต้องปิดมูลนิธิฯ จะมอบทุนที่มีอยู่ให้กับมูลนิธิสายใจไทย ทั้งหมด
3. อาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับโลก AFS Galatti Award จำนวน 4 คน
1. คุณประภาศรี  พุ่มศิริ
2. คุณชเนตตี  นิโครธานนท์
3. คุณสุวณี  ชาติวัฒนสุคนธ์
Young AFS Volunteer Award
4. คุณยุทธกฤต เฉลิมไทย
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่คณะฯได้มีการพบปะ พบเจอ ทำความรู้จักกัน ศิษย์เก่าเอเอฟเอส มีอยู่ทุกวงการ  ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะได้พบเจอ รู้สึกอุ่นใจและภูมิใจกับความสำเร็จฯ

น่ายินดีที่เอเอฟเอสได้เปิดแผนกใหม่ขึ้นมา ชื่อว่า Project Management Office มีหน้าที่ดังนี้
– จัดทำโปรแกรมใหม่
–  นำเทคโนโลยี มาพัฒนางาน
–  ดูแลเครือข่ายการทำงาน
–  พัฒนาบุคลากร ท้้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

* ยกระดับการแข่งขันของประเทศด้วยการท่องเที่ยว *  โดยนายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

*** สาระสำคัญโดยสรุป ***
การเดินทาง เป็นกระบวนการศึกษาที่สำคัญ ได้ไปรับรู้ ไปเห็น ไปรับฟัง จากของจริงที่หนังสือบอกไม่ได้ / บอกไม่หมด  ไม่ว่าจะไปประเทศใด ไปช่วงเวลาไหน ล้วนมีค่าต่อการศึกษาเรียนรู้
จิตอาสา เป็นเรืองที่ไม่ต้องมีใครสั่ง ทำด้วยตนเอง คิดแค่ว่าตนเองทำได้ไหม สามารถทำประโยชน์ได้ไหม นับว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของการเป็นพลเมืองดีในปัจจุบัน
ปัจจุบัน อำนาจรัฐลดน้อยลง ไม่สามารถไปสั่งให้ Youtube ลบคำบางคำออกไปได้  แต่ในทางกลับกันพลเมืองมีความเข้มแข็งขึ้น
เอเอฟเอสประเทศไทย จะมีอาอายุครบ 60 ปี ในปี 2565 ซึ่งเป็นวัยเดียวกันกับการบินไทย และการท่องเที่ยวไทย
*** การเดินทางท่องเที่ยว เป็นการไปเรียนรู้ วัฒนธรรม และภาษา ใหม่  ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการเพิ่มรายได้  ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น ***
ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา ( ส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกัน และชาวยุโรป เพราะค่าใช้จ่ายสูง)
2. ประเทศฝรั่งเศส ( ส่วนใหญ่เป็นคนภาคพื้นทวีปยุโรป)
3. ประเทศสเปน (ส่วนใหญ่เป็นคนภาคพื้นทวีปยุโรป)
4. ประเทศไทย ( มีเกือบทุกชาติ ทุกภาษา )
*** หลายประเทศ มาศึกษารูปแบบในการรับมือ-ให้บริการ ของไทย เพราะเป็นประเทศเดียวที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยว ***
เนื่องจากชาวไทบ เป็นคนยิ้มแย้ม & มีความยืดหยุ่นสูง  ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างมาก  เช่น เรื่องกิน   มีร้านค้า เปิดให้กินได้ 24 ชม. จะสั่งอาหารแบบไหนก็ได้  ไม่มีข้อจำกัดเหมือนประเทศอื่นๆ จะมาขอให้ลดชีส  หรือเปลี่ยนจากเนื้อเป็นอาหารทะเล   ไม่ใส่ผักชี ก้ไม่ได้ เพราะเขาต้องทำตามสูตรของเขาเท่านั้น ฯลฯ   แต่บางครั้งก็กลายเป็นหย่อนยานเกิน   เราต้องช่วยกันแก้ไขให้ยั่งยืน
***   สำนักงานบลูม รายงานดัชนีชี้วัดความทุกข์ยาก  ประเทศไทยได้จัดเป็นอันดับ 1 ที่มีความทุกข์น้อยที่สุดในโลก โดยใช้เกณฑ์วัดดังนี้
1.ภัยพิบัติน้อย
2. การกดขี่ไม่สูง
3. การว่างงานต่ำ
4. มีเสรีภาพสูง ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

นักท่องเที่ยว หมายถึงผู้ที่เข้ามาเที่ยวแล้วพักค้างคืน สำหรับผู้ที่ไม่ค้างคืนเรียกว่านักทัศนาจร
การท่องเที่ยวมีการเติบโตในเชิงปริมาณ จำนวนนักท่องเที่ยวของปี  2561 รวมได้ 38 ล้านคน และคาดว่าสิ้นปี  2562 อาจจะสูงขึ้นถึง 41 ล้านคน
สัดส่วนของนักท่องเที่ยว 75 % ไปกระจุกอยู่ที่ ภูเก็ต หาดใหญ่ พัทยา กระบี่  พังงา  จึงพยายามโปรโมทเมืองท่องเที่ยวอื่นๆเป็นเมืองรอง  เพระทุกเมืองล้วนมีของดี  สำหรับเมืองที่ไม่จุดเด่นให้คนมาท่องเที่ยว ก็จะส่งเสริมให้เขาผลิตสินค้าส่งไปขายที่เมืองท่องเที่ยวแทน  ก็จะมีรายได้จากการท่องเที่ยว  เหมือนเมืองอื่นๆ
ต้องมีการปรับเรื่องการท่องเที่ยว ในเชิงคุณภาพ เพื่อลดการแออัด และจะได้ซ่อมบำรุงสถานที่ท่องเที่ยวหลักด้วย
Opportunity is like a door; it is always open, but you have to be prepared to enter through it.

คุณสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้กล่าวเชิญ วิทยากรบรรยายฯในงานเสวนา ฯลฯ
เชิญชมภาพข่าวด้านล่าง

https://news.ch7.com/detail/332038

*** เทคโนโลยีดิจิทัล กับการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน โดย ดร. พิเชฐ ดุรงเวโรจน์  ***
*** สาระสำคัญโดยสรุป ***
เอเอฟเอสช่วยให้มีประสบการณ์ และความรู้  อยากให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาการศึกษาไทย ในมุมที่เราสามารถช่วยได้ อย่าโยนให้กระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียว
ปัจจุบัน เด็กไทยใช้เวลาอยู่ในห้องเรียนมากเกิน  ควรใช้เวลาไปฝีกปฏิบัติงาน
Continuing  ความต่อเนื่อง  หากสังคมไหน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีความต่อเนื่อง ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน  ภาคธุรกิจจากประเทศต่างๆ ก็ไม่อยากมาลงทุน ภาครัฐต้องบูรณาการ มันเป็น complex System ซึ่งสังคมไทยก็กำลังก้าวไป ตามเป้าหมาย ที่มีความมุ่งหมายที่ชัดเจน แต่ความเข้าใจของสังคม มันคนละเรื่องกัน
Digital จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ไทย เจริญขึ้น ประชากรไทยใช้โทรศัพท์มือถือก้าวกระโดดไปไกล  1.5 ซิม/คน
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ก่อนปี 2557 ใช้ได้ประมาณ 20-30 %
ณ ปัจจุบันนี้มีสัญญาณอินเตอริเน็ตเข้าถึง   80 % มีการกระจายอินเตอร์เน็ตไปทั่วทั้ง 75000 หมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือแค่ หมื่นกว่าหมู่บ้าน
หลายหมู่บ้านความเร็วของอินเตอร์เน็ตสูงกว่าในเมือง มีการติดตั้งสายเมน 1 จด ต่อ 1 หมู่บ้าน  ช่วงนี้เด็กๆอาจจะใช้เวลาเล่นเกมเยอะ แต่ต้องการให้ดึงผู้ใหญ่เข้ามาใช้
Social  Media ของไทย ได้รับการยกย่องจากทุก สถาบันว่าเข้าถึงทุกระดับชนชั้น เฉลี่ยวันละ 3-8 ชั่วโมง  สภาวะของไทยกำลังเปลี่ยนถ่าย เป็นหมากสำคัญของดินแดนแถบนี้  เราจะเป็น HUB ที่สำคัญ เช่น สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือน้ำลึก รถไฟ ความเร็วสูง
ผู้ใช้ไลน์ 47 ล้านคน
Digital Thailand
1. ลดความเหลื่อมล้ำ  ปัญหาของสังคม และความแตกต่าง
2. เศรษฐกิจดีขึ้น ทุกคนสามารถหารายได้ จาก E commerce ช่วยยกฐานะ  มีการทดลอง นำร่องให้ใช้  หลังจากนั้นจะให้ความรู้ที่เรียกว่า E- Learning
*** เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ***

*** ขอขอบพระคุณ ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ***

สุพร บรรจง
ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร