สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ ทุน KAKEHASHI Project 2018 รุ่น 1 (THA, Lao, CAM)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561