การประชุมเชิงปฏิบัติการ
AFS Spirit Strengthening Workshop 2018
ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ณ หอประชุม มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย