สิ้นสุดการเลื่อนสถานภาพ โครงการระยะ 1 ปี รุ่น 57 ประมาณเดือน มีนาคม 2561
สำหรับผู้ที่ได้รับเลื่อนสถานภาพ จะส่งจดหมาย EMS ไปที่บ้าน
สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเลื่อนสถานภาพ จะไม่ได้รับจดหมาย
**หากมีข้อสงสัยเรื่องการเลื่อนสถานภาพ กรุณาติดต่อ 02 574 6197 ต่อ 502-507