ค่าเข้าร่วมโครงการระยะ 1 ปี (รุ่น 60)
Country Program Fee (THB)
Argentina 330,000
Austria
Belgium Flanders 360,000
Belgium French 390,000
Brazil 320,000
Canada (Hostfamily – French) 650,000
Canada (Hostfamily – English) 880,000
Canada (Boarding School – English) 1,110,000
Chile 340,000
China (Boarding School) 370,000
Colombia 310,000
Croatia
Czech Republic 350,000
Denmark (Hostfamily – Danish) 380,000
Denmark (Boarding School – English) 940,000
Finland 390,000
France (Hostfamily) 420,000
France (Boarding School) 560,000
Germany 420,000
Hong Kong
Hungary 340,000
Iceland
India (Hostfamily) 330,000
India (Boarding School) 330,000
India (Boarding School – STEM) 350,000
Indonesia
Ireland 680,000
Italy 380,000
Japan 400,000
Latvia 350,000
Malaysia
Mexico 310,000
Netherlands
Norway
Panama 320,000
Paraguay 270,000
Peru 270,000
Philippines
Poland 350,000
Portugal 340,000
Russia 390,000
Serbia 340,000
Slovakia 350,000
Slovenia
Spain 380,000
Sweden
Switzerland 390,000
Turkey 350,000
United States  of America 480,000
Uruguay 330,000

หมายเหต :เงินบริจาคสมทบทุนโครงการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้
– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ
ทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือ วันเดินทาง (หากมี)
– ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 /ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งที่เกิดใน
ประเทศและต่างประเทศ
– ผู้ปกครองรับผิดชอบตามค่าใช้จ่ายจริง

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563