ค่าเข้าร่วมโครงการระยะ 1 ปี (รุ่น 59)
Country Program Fee (THB)
Argentina 420,000
Austria 420,000
Belgium Flanders 390,000
Belgium French 420,000
Brazil 420,000
Canada (Hostfamily – French) 720,000
Canada (Hostfamily – English) 920,000
Canada (Boarding School – English) 1,150,000
Chile 420,000
China (Boarding School) 390,000
Colombia 390,000
Croatia 390,000
Czech Republic 390,000
Denmark (Hostfamily – Danish) 420,000
Denmark (Boarding School – English) 920,000
Finland 420,000
France 450,000
Germany 420,000
Hong Kong 350,000
Hungary 390,000
Iceland 420,000
India (Hostfamily) 350,000
India (Boarding School) 350,000
India (Boarding School – STEM) 370,000
Indonesia 350,000
Ireland 750,000
Italy 420,000
Japan 420,000
Latvia 390,000
Malaysia 350,000
Mexico 420,000
Netherlands 420,000
Norway 420,000
Panama 390,000
Paraguay 390,000
Peru 390,000
Philippines 350,000
Poland 390,000
Portugal 390,000
Russia 420,000
Serbia 390,000
Slovakia 390,000
Slovenia 390,000
Spain 420,000
Sweden 420,000
Switzerland 420,000
Turkey 390,000
United States  of America 550,000
Uruguay 420,000