หลักสูตรพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรม และทักษะที่จำเป็นตลอดชีวิต

ทั้งการทำงานร่วมกัน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเปิดรับความคิดอย่างอิสระ และการปรับตัวอย่างเหมาะสม

ในแต่ละหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับ

  • Individual Accounts สำหรับเข้าอบรมบทเรียนออนไลน์
  • Online Modules บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชั่น มีให้เลือกเรียนในหลากหลายภาษา
  • Online Forum Space สำหรับแลกเปลี่ยนไอเดีย และแชร์มุมมองความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติทั่วทุกมุมโลก
  • Online Quizzes and Assignments แบบทดสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจในบทเรียน
  • Facilitated Dialogue Sessions กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เลือกได้ทั้งรูปแบบ onsite หรือ online ซึ่งดำเนินการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก AFS Thailand
  • The AFS Global Competence Certificate ใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรม

หลักสูตร Global Up Educator ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สำหรับนำไปบูรณาการเข้ากับการเรียน การสอนในห้องเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนหรือนักศึกษาในสังกัดให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

อายุ

18 ปีขึ้นไป

จำนวนบทเรียน

20 บทเรียน

เวลาเข้าอบรมบทเรียนออนไลน์

10 – 15 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดย AFS Thailand

รูปแบบ onsite หรือรูปแบบ online

(วันและเวลาตามตกลง)

เวลาเข้าอบรมทั้งหมด

16 – 20 ชั่วโมง (ตามความเหมาะสม)

ดำเนินการอบรมโดย

ผู้เชี่ยวชาญจาก AFS Thailand

หลักสูตร Global Up At Work เน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคคลและองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่วางแผนการทำงานในต่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อายุ

18 ปีขึ้นไป

จำนวนบทเรียน

17 บทเรียน

เวลาเข้าอบรมบทเรียนออนไลน์

10 – 12 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดย AFS Thailand

รูปแบบ onsite หรือรูปแบบ online

(วันและเวลาตามตกลง)

เวลาเข้าอบรมทั้งหมด

13 – 18 ชั่วโมง (ตามความเหมาะสม)

ดำเนินการอบรมโดย

ผู้เชี่ยวชาญจาก AFS Thailand

หลักสูตร Global Up Teen เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 14-17 ปี ผู้เรียนจะได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ หรือต้องการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในการสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

อายุ

14 – 17 ปีขึ้นไป

จำนวนบทเรียน

18 บทเรียน

เวลาเข้าอบรมบทเรียนออนไลน์

10 – 12 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดย AFS Thailand

รูปแบบค่าย onsite 1 วัน หรือ 2 วัน

(วันและเวลาตามตกลง)

เวลาเข้าอบรมทั้งหมด

13 – 18 ชั่วโมง (ตามความเหมาะสม)

ดำเนินการอบรมโดย

ผู้เชี่ยวชาญจาก AFS Thailand