Highlight

 • ประเทศเอกวาดอร์ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณเส้นศูนย์สูตร โดยมีพื้นที่ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศโคลอมเบีย ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศเปรู และทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
 • ประเทศเอกวาดอร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับที่ 2 ในทวีปอเมริกาใต้ แต่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างมาก เช่น ที่ราบลุ่มชายฝั่ง เทือกเขาสูง และป่าทึบ ซึ่งมีเทือกเขาแอนดีส (Andes Mountaions) แบ่งภูมิประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตร้อนทางด้านชายฝั่งตะวันตก และป่าฝนทางด้านตะวันออก
PHOTO-2022-04-27-10-57-04(1)

ลักษณะโครงการ

 • ศึกษาที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
PHOTO-2022-04-27-10-57-03(1)

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • ประมาณเดือนกรกฎาคม – พฤษภาคม ในปีถัดไป
PHOTO-2022-04-27-10-57-14

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวเอกวาดอร์
 • ในวันหยุดสุดสัปดาห์วัยรุ่นชาวเอกวาดอร์มักนิยมไปชมการแข่นขันกีฬาหรือสังสรรค์กับเพื่อน ๆ
PHOTO-2022-04-27-10-57-01(1)

ระบบการศึกษา

 • ส่วนใหญ่นักเรียนจะได้รับการจัดสรรให้เข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล โดยอาจได้รับการจัดสรรให้ศึกษาในโรงเรียนเอกชนบ้างขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์เป็นผู้กำหนด
 • การเปิดภาคเรียนของประเทศเอกวาดอร์จะมีความแตกต่างกันตามพื้นที่ทางภูมิประเทศ โดยภูมิประเทศทางด้านชายฝั่งและหมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos Islands) โรงเรียนจะเปิดเทอมช่วงเดือนพฤษภาคม – กุมภาพันธ์ ส่วนภูมิประเทศทางด้านตะวันออกและพื้นที่สูง โรงเรียนจะเปิดเทอมช่วงเดือนกันยายน – มิถุนายน
 • 1 ปีการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 เทอมและมีวันปิดภาคเรียน 15 วัน
PHOTO-2022-04-28-06-32-56(1)

ภาษา

 • ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารคือ Spanish
PHOTO-2022-04-27-10-55-39

ศาสนา

 • ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 % นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
PHOTO-2022-04-28-06-32-56(2)

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • อาหารหลักของชาวเอกวาดอร์ในแต่ละมื้อส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย เนื้อวัว เนื้อหมู ปลา และอาหารทะเล โดยจะรับประทานร่วมกับข้าว มันฝรั่ง ผัก หรือสลัด
PHOTO-2022-04-27-10-57-04

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

dollars-426023_1920

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกลุเงินคือ ดอลลาร์สหรัฐ $
PHOTO-2022-04-28-06-32-55(1)

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • บริเวณชายฝั่งมีภูมิอากาศแบบเมืองร้อน

 • บริเวณส่วนในของประเทศมีอากาศเย็นตามความสูงของภูมิประเทศ

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 •  120 – 127 V
 • ระบบหัวปลั๊กมีทั้งแบบ 2 ขา และ 3 ขา ดังนั้นควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter) ไปสำรอง