ค่ายพัฒนาศักยภาพ สำหรับผู้มีความสนใจอยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ผ่านการเรียนรู้แบบกิจกรรม (Active Learning) และพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างในสังคมโลกได้ ด้วยทักษะที่สำคัญในโลกศตวรรษที่ 21 (Global Competence Skill)

โดยในค่ายนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ และฝึก Soft Skills ที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21

 • Interpersonal: ฝึกทักษะสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
 • Critical thinking: ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • Empathy: ฝึกทักษะการเข้าใจผู้อื่น
 • Creative thinking: ฝึกวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์
 • Presentation skill: ฝึกทักษะการนำเสนอ
 • Leadership skill: ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ

จัดเต็มความรู้ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผ่านหัวข้อ “diversity” ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ซึ่งสามารถเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

 • Concepts of diversity: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • Understanding diversity of thoughts: เรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจความคิดที่หลากหลาย
 • Cultural understanding: เรียนรู้เพื่อเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เตรียมพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น Active Global Citizens สร้างความตระหนักรู้ถึงประเด็นปัญหาสำคัญของโลก

 • Globalization: รู้จักกับโลกาภิวัฒน์
 • Global citizenship: รู้จักการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
 • Global issues: ตระหนักถึงประเด็นปัญหาสำคัญของโลก

พร้อมรับฟังประสบการณ์แลกเปลี่ยนจากรุ่นพี่นักเรียนเก่าเอเอฟเอส

ข้อมูลเบื้องต้นของค่าย

กิจกรรมที่น่าสนใจ

 • กิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญในโลกศตวรรษที่ 21 (Global Competence Skill)
 • กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Learning) เพื่อเรียนรู้ความหลากหลาย (Diversity) ของสังคมโลก
 • กิจกรรมพัฒนาตัวเองสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงระบบ
 • กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำ
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากรุ่นพี่นักเรียนเก่า AFS เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS
 • กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ช่วยพัฒนา Soft Skills และทักษะอื่น ๆ มากมาย

 • วันนี้ – 30 กันยายน 2566
jr3 (3)

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ

 • เรียนรู้ทักษะ และเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS
 • เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอด และการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
 • มีความเข้าใจการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (Active Global Citizens)
 • เข้าใจประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก (Global issues) ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีระบบ
 • ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่นักเรียนเก่า AFS
 • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 • รับเกียรติบัตรจาก AFS Intercultural Programs Thailand
jr3 (6)

ขั้นตอนสมัครและชำระเงิน

 • ทำการลงทะเบียนผ่านระบบ https://online.afsthailand.org/icl และยืนยันการลงทะเบียนผ่านทาง E-Mail ที่ได้ให้ไว้
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • Login เข้าสู่ระบบ และกด “สมัคร” ในช่องวิธีการชำระเงิน
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารที่แสดงในระบบ
 • ยืนยันการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยแนบหลักฐานการชำระเงินในช่องสถานะ (คลิกปุ่ม “แนบหลักฐาน”)
 • รอตรวจสอบการชำระเงินภายใน 1 วันทำการ ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ชำระเงินแล้ว”

คู่มือการสมัครและชำระเงิน

หมายเหตุ: 
- การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อระบบได้เปลี่ยนสถานะเป็น "ชำระเงิน" แล้ว 
และเมื่อระบบเปลี่ยนสถานะเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลใช้ช่อง "สถานะ"ให้เรียบร้อย
- ท่านสามารถรับใบเสร็จรับเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ทำกิจกรรม
- มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ผู้สมัครที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกรณี