years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

ฟรี!!! สำหรับนักเรียนทีผ่านการคัดเลือกทุกคน เอเอฟเอสประเทศไทย ได้เตรียมคอร์สภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ไว้ให้ เพื่อเตรียมความพร้อมในค่ายก่อนการเดินทาง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง (Mandarin) เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้ง    ประเทศไทย ประกอบกับการที่ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นติดต่อกันมายาวนาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2553 เอเอฟเอส ประเทศไทยจึงร่วมกับเอเอฟเอสประเทศจีนจัดโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี ประเทศจีน (หอพัก) ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ระเบียบวินัย และการใช้ชีวิต ของชาวจีน ที่เป็นพื้นฐานของความสำเร็จแบบก้าวกระโดดของประเทศจีนในทุกวันนี้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะพำนักอยู่ในหอพัก ของโรงเรียนอุปถัมภ์ที่ประเทศจีนตลอดโครงการ

โครงการจีน (หอพัก) สอบตรง ภาคพื้นทวีปเหนือ

เปิดรับสมัคร
บัดนี้ – 19 พ.ย. 62

(สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ย. 62 หรือวันตามที่ศูนย์สอบฯ กำหนด)

ดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนสมัคร

ระเบียบการ

ลักษณะของโครงการ

  1. ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ภาคพื้นทวีปเหนือ : เดินทางช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 และเดินทางกลับช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  2. เยาวชนจะได้รับการอบรมคอร์สภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
  3. เยาวชนจะพักในหอพักของโรงเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนประจำคนอื่นๆ ของโรงเรียนและต้องรับผิดชอบค่าอาหารวันละ 3 มื้อโดยซื้อจากโรงอาหารของโรงเรียน และอาจได้ไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในบางโอกาสระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคเรียน
  4. ในระยะเริ่มต้นโครงการเยาวชนจะเรียนภาษาจีนอย่างเข้มข้น (Intensive) พัฒนาทั้งด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 15 คาบต่อสัปดาห์ ประมาณ 1-3 เดือนแรก หลังจากนั้นเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 10 คาบต่อสัปดาห์ ระหว่างนี้ยังจะมีโอกาสได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่น วิชาดนตรี ศิลปะการต่อสู้ การเขียนพู่กันจีน และอื่นๆ
  5. โรงเรียนอุปถัมภ์ 1 แห่ง จะมีเยาวชนไทยผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มละประมาณ 6-18 คน
  6. ร่วมประชุมปฐมนิเทศและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมในประเทศไทยก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ครั้ง ในประเทศอุปถัมภ์ประมาณ 3 ครั้ง และหลังเดินทางกลับจากประเทศอุปถัมภ์อีก 1 ครั้ง
  7. เยาวชนจะได้รับการดูแลจากอาสาสมัครในชุมชนอุปถัมภ์ และการดูแลจากเอเอฟเอสในประเทศจีน
  8. สามารถเทียบชั้นเรียนได้โดยจะต้องนำผลการเรียนหรือผลการประเมินจากโรงเรียนอุปถัมภ์มาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนที่เยาวชนสังกัด
  9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเอเอฟเอสทุกประการ
  10. ได้รับประกาศนียบัตรของ เอเอฟเอส ประเทศไทยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนภาษาจีน

– เป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดทั่วโลก และ มีชาวจีนอาศัยอยู่ในแทบทุกประเทศในโลก

– ปัจจุบันประเทศจีนเป็นผู้นำในหลายๆ ด้านของโลก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอีกด้วย

– ภาษาจีนกำลังเป็นภาษาสากลเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ

– การได้เรียนภาษาจีนจะเป็นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายพันปี

สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของเรา จะพัฒนาทักษะภาษาจีนในทุกด้าน และนักเรียนกว่า 90% สามารถสอบผ่านความถนัดภาษาจีน HSK Test ในระดับ 4-6 ซึ่งมากกว่า 50% สอบผ่านในระดับ 5 และ 6 ระดับสูงสุดได้ นอกจากนี้นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พัฒนาความสามารถในหลากหลายด้าน เช่น ศิลปะจีนในด้านต่างๆ และได้ฝึกฝนตนเองในการวางแผนชีวิต ความรับผิดชอบต่อตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความเป็นผู้นำ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัครสอบ

กรอกใบสมัครออนไลน์

ศึกษาระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก (คลิกที่นี่) กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

ปริ๊นท์ใบสมัคร

ปริ้นใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้ปกครอง ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ลงบนใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ (คลิกที่นี่)

ยื่นใบสมัคร

ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก (คลิกที่นี่) พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาท จากนั้นรอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคััดเลือก หรือที่ www.afsthailand.org

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก จากนั้นรอฟังประกาศผลการคัดเลือก ที่ www.afsthailand.org

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนทั้ง 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.   สัญชาติไทย

2.   ต้องเกิดระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ 2546 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2548

3.    กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562

              ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชน และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ เยาวชนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Home School ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

4.    เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศ ต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

5.    เป็นผู้มีความประพฤติดี

6.    ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทุกประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธิมอบหมาย และการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์แต่ละประเทศ

7.    มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 2.30 และต้องไม่มีระดับผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E

ปฏิทินการสมัครและสอบคัดเลือก

ดูปฏิทินการสมัครและสอบคัดเลือก (คลิกที่นี่)