years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

ฟรี!!! สำหรับนักเรียนทีผ่านการคัดเลือกทุกคน เอเอฟเอสประเทศไทย ได้เตรียมคอร์สภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ไว้ให้ เพื่อเตรียมความพร้อมในค่ายก่อนการเดินทาง

What's included in your experience

 • Airfare

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง (Mandarin) เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้ง    ประเทศไทย ประกอบกับการที่ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นติดต่อกันมายาวนาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2553 เอเอฟเอส ประเทศไทยจึงร่วมกับเอเอฟเอสประเทศจีนจัดโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี ประเทศจีน (หอพัก) ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ระเบียบวินัย และการใช้ชีวิต ของชาวจีน ที่เป็นพื้นฐานของความสำเร็จแบบก้าวกระโดดของประเทศจีนในทุกวันนี้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะพำนักอยู่ในหอพัก ของโรงเรียนอุปถัมภ์ที่ประเทศจีนตลอดโครงการ

โครงการจีน (หอพัก) สอบตรง ภาคพื้นทวีปเหนือ (รอบ 2)

เปิดรับสมัคร
บัดนี้ – 14 ก.พ. 63

(สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 22 ก.พ. 63 หรือวันตามที่ศูนย์สอบฯ กำหนด)

ดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนสมัคร

ระเบียบการ

ลักษณะของโครงการ

 1. ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ภาคพื้นทวีปเหนือ : เดินทางช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 และเดินทางกลับช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
 2. เยาวชนจะได้รับการอบรมคอร์สภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 3. เยาวชนจะพักในหอพักของโรงเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนประจำคนอื่นๆ ของโรงเรียนและต้องรับผิดชอบค่าอาหารวันละ 3 มื้อโดยซื้อจากโรงอาหารของโรงเรียน และอาจได้ไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในบางโอกาสระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคเรียน
 4. ในระยะเริ่มต้นโครงการเยาวชนจะเรียนภาษาจีนอย่างเข้มข้น (Intensive) พัฒนาทั้งด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 15 คาบต่อสัปดาห์ ประมาณ 1-3 เดือนแรก หลังจากนั้นเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 10 คาบต่อสัปดาห์ ระหว่างนี้ยังจะมีโอกาสได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่น วิชาดนตรี ศิลปะการต่อสู้ การเขียนพู่กันจีน และอื่นๆ
 5. โรงเรียนอุปถัมภ์ 1 แห่ง จะมีเยาวชนไทยผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มละประมาณ 6-18 คน
 6. ร่วมประชุมปฐมนิเทศและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมในประเทศไทยก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ครั้ง ในประเทศอุปถัมภ์ประมาณ 3 ครั้ง และหลังเดินทางกลับจากประเทศอุปถัมภ์อีก 1 ครั้ง
 7. เยาวชนจะได้รับการดูแลจากอาสาสมัครในชุมชนอุปถัมภ์ และการดูแลจากเอเอฟเอสในประเทศจีน
 8. สามารถเทียบชั้นเรียนได้โดยจะต้องนำผลการเรียนหรือผลการประเมินจากโรงเรียนอุปถัมภ์มาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนที่เยาวชนสังกัด
 9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเอเอฟเอสทุกประการ
 10. ได้รับประกาศนียบัตรของ เอเอฟเอส ประเทศไทยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนภาษาจีน

– เป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดทั่วโลก และ มีชาวจีนอาศัยอยู่ในแทบทุกประเทศในโลก

– ปัจจุบันประเทศจีนเป็นผู้นำในหลายๆ ด้านของโลก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอีกด้วย

– ภาษาจีนกำลังเป็นภาษาสากลเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ

– การได้เรียนภาษาจีนจะเป็นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายพันปี

สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของเรา จะพัฒนาทักษะภาษาจีนในทุกด้าน และนักเรียนกว่า 90% สามารถสอบผ่านความถนัดภาษาจีน HSK Test ในระดับ 4-6 ซึ่งมากกว่า 50% สอบผ่านในระดับ 5 และ 6 ระดับสูงสุดได้ นอกจากนี้นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พัฒนาความสามารถในหลากหลายด้าน เช่น ศิลปะจีนในด้านต่างๆ และได้ฝึกฝนตนเองในการวางแผนชีวิต ความรับผิดชอบต่อตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความเป็นผู้นำ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัครสอบ

กรอกใบสมัครออนไลน์

ศึกษาระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก (คลิกที่นี่) กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

ปริ๊นท์ใบสมัคร

ปริ้นใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้ปกครอง ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ลงบนใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ (คลิกที่นี่)

ยื่นใบสมัคร

นำส่งด้วยวิธี By hand ที่สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาท หรือ ส่งไปรษณีย์ EMS มาที่ มูลนิธิเอเอฟเอสเอส ประเทศไทย และชำระค่าสมัคร 200 บาท ในวันสอบ จากนั้นรอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ที่ www.afsthailand.org

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ที่สนามสอบคัดเลือกทั่วประเทศ (คลิกที่นี่) (โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี สอบที่สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย) จากนั้นรอฟังประกาศผลการคัดเลือก ที่ www.afsthailand.org

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนทั้ง 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.   สัญชาติไทย

2.   ต้องเกิดระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ 2546 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2548

3.    กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562

              ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชน และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ เยาวชนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Home School ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

4.    เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศ ต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

5.    เป็นผู้มีความประพฤติดี

6.    ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทุกประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธิมอบหมาย และการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์แต่ละประเทศ

7.    มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 2.30 และต้องไม่มีระดับผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E

ปฏิทินการสมัครและสอบคัดเลือก

ดูปฏิทินการสมัครและสอบคัดเลือก (คลิกที่นี่)