AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Internship : Relationship Management

Job Description :

 1. สนับสนุนฝ่ายในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ของฝ่าย
 2. ติดตาม บันทึก และสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย
 3. ศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเทรนด์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน
 4. ติดต่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
 5. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่ม เปิดใจ กระตืนรือร้น และตามเทรนด์ในปัจจุบันได้ดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์พื้นฐาน (เช่น MS Office, Google Workspace หรือ Canva) เป็นอย่างดี
 5. รู้จักช่องทางและการใช้งาน Social Media หลากหลายรูปแบบ
 6. หากมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม (เช่น ค่าย event fundraising) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถเข้ารับการฝึกงานภายในเดือนพฤษภาคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ค่าพาหนะ

หากท่านสนใจร่วมฝึกงานกับเรา กรุณาส่งประวัติและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692