AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Admission Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ)

Job Description :

 1. ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนทุนประเภทต่างๆ (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทั้งในด้านการรวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบพร้อมตรวจเอกสารให้ครบตามคุณสมบัติของประเภททุนต่างๆ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงานเขต นักเรียนเก่า ในการจัดค่ายคัดเลือกนักเรียนรอบสุดท้าย
 2. ดูแลและรับผิดชอบให้คำปรึกษาโครงการระยะ 1 ปี ในด้านการรับสมัคร การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครโครงการ
 3. จัดทำข้อมูลประเทศอุปถัมภ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกประเทศ
 4. ติดต่อประสานงานและรับผิดชอบนักเรียนทุนบริษัท (CSP) ทั้งในด้านจัดทำคู่สัญญารายละเอียดการสมัครโครงการระยะ 1 ปี รายงานผลการรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลนักเรียนที่ได้รับทุนให้บริษัทรับทราบ
 5. ติดต่อและประสานงานการออกข้อสอบโครงการระยะ 1 ปี พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งพิมพ์
 6. จัดเตรียมข้อมูลผลการการคัดเลือกประเภททุนเพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิตัดสินผล และจัดทำประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนประเภทต่างๆ พร้อมลงข้อมูลในระบบ Global Link และรายงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
 7. ดูแลและตอบคำถามใน inbox และ Line ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 8. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีทักษะด้านอังกฤษและอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. มีทักษะในด้านการสื่อสารและจิตใจรักในงานด้านบริการ
 5. มีทักษะด้านภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 6. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
 7. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 8. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ จัดลำดับความสำคัญ และมีความละเอียดรอบคอบ
 9. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (MS Office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น)

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และอื่นๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 25 สิงหาคม 2566

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692