มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ 

(เอเอฟเอส ประเทศไทย)

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การเคารพในความแตกต่างและสามัคคี โดยผ่านกระบวนการให้โอกาสเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งได้สร้างคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเกิดอาสาสมัครมากมายเพื่อช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 54 ประเทศทั่วโลก

รับสมัครด่วน

ผู้ประสานงานฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี เอกบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office

ผู้ประสานงานฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office

  ผู้สนใจ กรุณาส่งประวัติการทำงาน รูปถ่าย เบอร์ติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆ

  E-mail : [email protected]
  
  มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ
  
  (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

   

  เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด

  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  โทร. 02-574-6197 ต่อ 601-602 แฟกซ์. 02-573-9015