Short program in Japan

JAPAN

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศญี่ปุ่น เดือนตุลาคม 2561

***สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวสำรอง ให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมลล์ภายใน 2 วันนับจากวันประกาศ***

final2

NEW ZEALAND

โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ประเทศนิวซีแลนด์ เดือนตุลาคม 2561


  • เดินทาง 6 – 27 ตุลาคม 2561 (3 สัปดาห์)
  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายนนี้