Short program in Japan

JAPAN

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศญี่ปุ่น เดือนตุลาคม 2561


  • เดินทาง  3 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2561 (4 สัปดาห์)
  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายนนี้

รับเพียง 5 ที่เท่านั้น !!!!!!!

final2

NEW ZEALAND

โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ประเทศนิวซีแลนด์ เดือนตุลาคม 2561


  • เดินทาง 6 – 27 ตุลาคม 2561 (3 สัปดาห์)
  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายนนี้