AFS Site

Newsletters

  • ฉบับที่ 3 ปี 2559(ก.ค.-ก.ย. 59)
  • ฉบับที่ 2 ปี 2559(เม.ย.-มิ.ย. 59)
  • ฉบับที่ 1 ปี 2559(ม.ค.-มี.ค. 59)
  • ฉบับที่ 4 ปี 2558(ต.ค.-ธ.ค. 58)
  • ฉบับที่ 3 ปี 2558(ก.ค.-ก.ย. 58)
  • ฉบับที่ 2 ปี 2558(ส.ค.-ก.ย. 58)
  • ฉบับที่ 1 ปี 2558(ม.ค.-มี.ค. 58)
  • ฉบับที่ 3 ปี 2557(ต.ค.-ธ.ค. 57)
  • ฉบับที่ 2 ปี 2557(ก.ค.-ก.ย. 57)
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่