AFS Site

News & Events

ประชุมก่อนการเดินทางเยาวชนระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 ภาคพื้นทวีปใต้ ที่สำนักงานเอเอฟเอสและอาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน เซ็นเตอร์ ในรุ่นนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 214 คน เดินทางไปประเทศอุปถัมภ์ 14 ประเทศ 23/04/2558
A total of 214 AFS students bound for 14 countries participated in the pre-departure orientation session for 54th 1-year program at AFS headquarters and IMPACT Exhibition Centre. 23/04/2558

ประชุมก่อนการเดินทางเยาวชนระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 ภาคพื้นทวีปใต้ ที่สำนักงานเอเอฟเอสและอาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน เซ็นเตอร์ ในรุ่นนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 214 คน เดินทางไปประเทศอุปถัมภ์ 14 ประเทศ 

 

A total of 214 AFS students bound for 14 countries participated in the pre-departure orientation session for 54th 1-year program at AFS headquarters and IMPACT Exhibition Centre.

×