AFS Site

FAQ

การรับสมัคร

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร และประเภทของทุนมีอะไรบ้าง
สามารถศึกษาข้อมูลได้จากระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่ ​​http://www.afsthailand.org/study-abroadปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2559
เริ่มเปิดรับสมัครเดือนอะไร
ช่วงปิดเทอมใหญ่จนถึงเปิดภาคเรียนที่ 1ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23/04/2558
หากสนใจสมัครไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร
สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.afsglobal.org/tha-admission/ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2559
สมัครสอบข้อเขียนใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นดำ ไม่สวมหมวกถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23/04/2558
เมื่อกรอกใบสมัครแล้วสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ไหน
ยื่นใบสมัครกับครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ หรือที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตที่โรงเรียนของนักเรียนสังกัดอยู่ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23/04/2558
จะทราบได้อย่างไรว่าโรงเรียนของตนเองอยู่ศูนย์ไหน
ทุกจังหวัดจะมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์อยู่หนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพฯซึ่งมี 6 แห่ง สามารถเข้าไปดูรายชื่อศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ที่ http://www.afsthailand.org/study-abroad ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2559
แต่ละศูนย์ประสานงานฯมีช่วงเวลาการรับใบสมัครอย่างไร
ส่วนใหญ่จะเปิดรับสมัครในช่วงเดียวกัน แต่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับการจัดการเรื่องการรับสมัครภายในศูนย์ฯ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องประกาศการรับสมัครของแต่ละศูนย์ได้ที่ http://www.afsthailand.org/study-abroad ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2559
มีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครต้องทำอย่างไร
ติดต่อมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย หมายเลข 02-574-6197-9 ต่อ 503-509ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23/04/2558
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร หมายถึงอะไร
ผลการเรียนเฉลี่ยของระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ปรากฏอยู่ในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23/04/2558
วิธีคิดผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรคิดอย่างไร
หากขณะสมัครเข้าร่วมโครงการอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้นำเกรดเฉลี่ยชั้น ม.1และม.2 ทั้ง 4 เทอมบวกกันและหารด้วย 4 หากขณะสมัครเข้าร่วมโครงการอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นำเกรดเฉลี่ยชั้น ม.1-ม.3 ทั้ง 6 เทอมบวกกันและหารด้วย 6 หากขณะสมัครเข้าร่วมโครงการอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้นำเกรดเฉลี่ยชั้น ม.4 ทั้ง 2 เทอมบวกกันและหารด้วย 2 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23/04/2558

การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ตอนสมัครสอบข้อเขียนศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม แต่ช่วงปิดเทอมได้สอบเลื่อนระดับชั้นและได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนใหม่ จังหวัดใหม่ ดังนั้นเวลาสอบข้อเขียนจะต้องไปสอบที่ไหน
1.สมัครสอบข้อเขียนที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครในจังหวัดไหนก็สอบข้อเขียนที่โรงเรียนของศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกในจังหวัดนั้นๆ 2.แต่หากยังอยู่ในช่วงการรับสมัครสามารถเข้าระบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://www.afsglobal.org/tha-admission/ เพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2559
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์มีแนวการสอบอย่างไรบ้าง
สอบข้อเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ 100 ข้อ สอบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ช่วง คือการสอบสัมภาษณ์เดี่ยวและการทำกิจกรรมกลุ่ม ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23/04/2558
ทำบัตรประจำตัวสอบหายต้องทำอย่างไร
ในวันสอบให้ติดต่อกองอำนวยการสอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23/04/2558
ต้องการซื้อข้อสอบเก่าเอเอฟเอสต้องทำอย่างไร
หากอยู่ในกรุงเทพฯสามารถซื้อได้ที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย หรือศูนย์ประสานงานฯในเขตกรุงเทพฯ แต่หากอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อได้ที่ศูนย์ประสานงานฯจังหวัดนั้นๆ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23/04/2558
สอบข้อเขียนตั้งแต่เวลาอะไรถึงเวลาอะไร แต่งกายอย่างไรและนำอะไรไปบ้าง
ตั้งแต่เวลา 07.00 -12.00 น. แต่งกายชุดนักเรียนหรือตามที่ศูนย์ประสานงานฯกำหนด นำบัตรประจำตัวสอบและเครื่องเขียนติดตัวไปด้วย ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23/04/2558
สอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลาอะไรถึงเวลาอะไร แต่งกายอย่างไร และนำอะไรไปบ้าง
ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. ใช้เวลาเต็มวันแต่งกายชุดพละหรือตามที่เขตของตนเองกำหนด นำบัตรประจำตัวสอบและเครื่องเขียนไปด้วย ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23/04/2558

การประกาศผลและการรายงานตัว

การประกาศต่างๆเช่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลผู้สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประกาศผลการคัดเลือก สามารถดูข้อมูลได้ที่ใด
ที่ https://www.afsglobal.org/tha-admission/ และศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของตนเองตั้งอยู่ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2559
สอบผ่านข้อเขียนแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
เข้าไปรายงานตัวในระบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://www.afsglobal.org/tha-admission/ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่มูลนิธิกำหนด ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2559
สอบผ่านการคัดเลือกแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
เข้าไปรายงานตัวในระบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://www.afsglobal.org/tha-admission/ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่มูลนิธิกำหนด ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2559
ถ้าเป็นนักเรียนประเภททุน CSP และสอบผ่านข้อเขียนจะต้องดำเนินการอย่างไร
นักเรียนประเภททุน CSP เข้าไปรายงานตัวในระบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://www.afsglobal.org/tha-admission/และปฏิบัติตามขั้นตอนที่มูลนิธิกำหนด แต่ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ให้ส่งมาที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่ http://www.afsthailand.org/study-abroad) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2559

การเลือกประเทศ

การเลือกประเทศสามารถเลือกได้กี่ครั้ง
สองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง เมื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียนและรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่สอง เมื่อนักเรียนสำรองมาปฐมนิเทศ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
การเลือกประเทศครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองต่างกันอย่างไร
ครั้งที่หนึ่งนักเรียนสามารถเลือกประเทศที่มีโควตาเฉพาะในเขตของตนเอง ส่วนครั้งที่สองนักเรียนสามารถเลือกประเทศ ที่ตนเองสนใจได้ทุกประเทศปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
ทำไมต้องเลือกประเทศครั้งที่สอง
เอเอฟเอสประเทศไทยต้องการให้ผู้ปกครองและนักเรียนสถานภาพสำรองได้พิจารณาไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าว่าสนใจประเทศใดและสามารถไปประเทศใดได้บ้าง เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนักเมื่อได้รับการเลื่อนสถานภาพปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
การเลือกประเทศต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง
นอกเหนือจากความสนใจต่อประเทศนั้นๆแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยคือ “ข้อมูลของประเทศอุปถัมภ์” เพื่อดูว่าคุณสมบัติของนักเรียนจะสามารถเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศที่สนใจได้หรือไม่ เช่น เรื่องอายุ เกรดเฉลี่ยสะสม โรคประจำตัว ค่าดัชนีมวลกาย (บางประเทศ)ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
หากเลือกประเทศแต่ขาดคุณสมบัติตามที่ประเทศอุปถัมภ์กำหนดสามารถเลือกได้หรือไม่
ไม่ควรเลือกเพราะหากเลือกมานักเรียนก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
ค่า BMI ไม่ปกติมีผลต่อการเลือกประเทศหรือไม่
ประเทศอุปถัมภ์บางประเทศมีความเคร่งครัดมากในเรื่องของน้ำหนักมวลกายซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนสามารถเลือกประเทศเหล่านั้นได้แต่หากค่า BMI สูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดนักเรียนจะต้องพยายามควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ถ้าไม่สามารถควบคุมได้อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการก็เป็นไปได้ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
ภาคพื้นทวีปใต้และภาคพื้นทวีปเหนือหมายความว่าอย่างไร
คำว่า “ภาคพื้นทวีป” ไม่มีความหมายในเชิงภูมิศาสตร์แต่หมายถึงช่วงเวลาการเดินทางเข้าร่วมโครงการ ภาคพื้นทวีปใต้จะเดินทางในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม และจะเดินทางกลับในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ส่วนภาคพื้นทวีปเหนือจะเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และจะเดินทางกลับในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไปปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
หากเลือกประเทศหรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเลือกประเทศผิดสามารถแก้ไขได้หรือไม่
ไม่สามารถแก้ไขได้ (เอเอฟเอสประเทศไทยจะย้ำเสมอว่าควรตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่ง)ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
เลือกประเทศไม่ครบ 10 ประเทศได้หรือไม่ (สำหรับการเลือกประเทศครั้งที่สอง)
ได้ สามารถเลือกเฉพาะประเทศที่ตนเองสนใจเท่านั้นก็ได้ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
แบบฟอร์มเลือกประเทศครั้งที่สองต้องส่งภายในวันที่เท่าไร
จะกำหนดไว้ในข้อความด้านบนของแบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
หากได้รับการเลื่อนสถานภาพระดับเขตแล้วจำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มการเลือกประเทศครั้งที่สองอีกหรือไม่
ควรจะส่งเนื่องจากว่าการเลื่อนสถานภาพระดับเขตผู้ปกครองตอบรับประเทศแล้ว แต่หากภายหลังเกิดการเปลี่ยนใจยังไม่รับประเทศที่ได้รับการเลื่อนสถานภาพระดับเขต มูลนิธิยังสามารถนำแบบฟอร์มเลือกประเทศครั้งที่สองมาเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อเลื่อนสถานภาพในระดับอื่นต่อไปปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
ถ้าไม่ได้ส่งแบบฟอร์มเลือกประเทศจะมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่
ยังมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการ แต่ฐานข้อมูลการเลือกประเทศของนักเรียนจะไม่มีประเทศที่นักเรียนเลือกไว้ในฐานข้อมูลของนักเรียนเลยปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
จะทราบได้อย่างไรว่าเอเอฟเอสประเทศไทยได้รับแบบฟอร์มการเลือกประเทศที่ส่งมาให้เรียบร้อยแล้ว
หากส่งแบบฟอร์มเลือกประเทศทางไปรษณีย์ด้วยวิธีลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สามารถตรวจสอบสถานะของจดหมายได้ทางเว็ปไซต์ไปรษณีย์โดยใช้เลขรหัสอ้างอิงปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558

การเลื่อนสถานภาพตัวสำรอง

การเลื่อนสถานภาพหมายถึงอะไร
หมายถึงการที่นักเรียนที่มีสถานภาพเป็นสำรองได้รับการเสนอประเทศเพื่อเลื่อนสถานภาพให้เป็นตัวจริงเมื่อมีโควตาว่างปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
การเลื่อนสถานภาพมีกี่ครั้งและแต่ละครั้งอยู่ในช่วงเดือนอะไร
การเลื่อนสถานภาพมี 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เลื่อนสถานภาพระดับเขต ช่วงเดือนกรกฎาคม (หลังการปฐมนิเทศ) ครั้งที่ 2 เลื่อนสถานภาพระดับภาค ช่วงเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 3 เลื่อนสถานภาพระดับประเทศ ช่วงเดือนกันยายน-เดือนมีนาคมของปีถัดไป ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
จะสิ้นสุดการเลื่อนสถานภาพเดือนอะไร
ประมาณเดือนมีนาคมของปีถัดไปปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
หากเคยปฏิเสธการเลื่อนสถานภาพระดับเขตและขอเป็นสำรองต่อจะยังมีโอกาสได้รับการเลื่อนสถานภาพ อีกหรือไม่ และจะมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใด
โอกาสที่จะได้รับการเลื่อนสถานภาพและโอกาสที่ได้เข้าร่วมโครงการยังคงมีอยู่ แต่ก็ขึ้นอยู่ว่าประเทศที่ได้รับการเลื่อนสถานภาพนั้นเป็นประเทศที่ตนเองสนใจอยู่หรือไม่ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
วิธีแจ้งเลื่อนสถานภาพทำอย่างไรบ้าง
ใช้วิธีแจ้งเลื่อนสถานภาพทางโทรศัพท์ ทางอีเมลล์ หรือส่งจดหมายเพื่อเลื่อนสถานภาพ (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเร่งด่วน ณ เวลานั้น)ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
เป็นตัวสำรองค่อนข้างท้ายจะมีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนสถานภาพหรือไม่
โดยปกตินักเรียนสำรองเกือบทั้งหมดจะมีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนสถานภาพปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
ทำไมสำรองอันดับท้ายได้รับการเลื่อนสถานภาพก่อนอันดับต้น (ระดับเขต)
การเลื่อนสถานภาพในระดับเขตเลื่อนตามอันดับและภาคพื้นทวีป แต่ที่สำรองอันดับท้ายอาจจะได้รับการเลื่อนสถานภาพก่อนสำรองอันดับต้น เหตุผลมาจากคุณสมบัติในเรื่องข้อจำกัดของประเทศอุปถัมภ์ เช่น เรื่องอายุ เกรดเฉลี่ยสะสม หรืออื่นๆ สำรองอันดับต้นอายุอาจจะไม่ถึงหรือเกิน หรือเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงตามที่ประเทศอุปถัมภ์กำหนด จึงทำให้หมดโอกาสในประเทศนั้นๆการเลื่อนสถานภาพจึงเป็นลำดับถัดไปปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558

การชำระเงิน

อยากทราบขั้นตอนการโอนเงินบริจาคสมทบทุนจะต้องทำอย่างไร และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ไหน
การโอนเงินบริจาคสมทบทุนสามารถโอนได้ 3 ธนาคาร คือ ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย โดยโอนผ่านระบบ Bill payment และสามารถดูรายละเอียดได้ในคู่มือการชำระเงินที่แจกให้ในวันปฐมนิเทศ ใบโอนเงินระบบ Bill payment จะอยู่ในคู่มือมีให้ 3 ใบสำหรับการชำระเงินสมทบทุน 3 งวด (ทางธนาคารจะไม่มีใบ Bill Payment ให้ผู้ปกครองต้องนำในคู่มือไปกรอกข้อมูลและยี่นให้กับทางธนาคาร) รายละเอียดและวิธีการโอนเงินบริจาคสมทบทุนจะมีบอกไว้อย่างละเอียดและชัดเจนในคู่มือการชำระเงินโปรดศึกษาโดยละเอียดปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
อยากทราบวิธีการคำนวณเงินสมทบทุนงวด 3 จากเงินเหรียญสหรัฐเป็นเงินบาทไทยต้องทำอย่างไร
นำเงินสมทบทุนตามแต่ละประเภทในหน้า 8 คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (ใช้อัตราธนาคารขาย ณ วันชำระเงิน) หักเงินบริจาคสมทบทุนงวดแรกและงวดที่ 2 จำนวน 150,000.00 บาทที่ได้ชำระมาแล้ว การโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศไทย จะต้องโอนเป็นเงินบาทเท่านั้นไม่รับชำระเป็นเงินเหรียญสหรัฐ โดยให้ใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น (โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการชำระเงินหน้าที่ 6 ) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
มีปัญหาในการชำระเงินต้องการคำปรึกษาต้องติดต่อใคร
กรุณาติดต่อ คุณ วิภา ขจรกลิ่น / คุณ รวิพร สุขสุทธิ์ ฝ่ายการเงินและบัญชี หมายเลขโทรศัพท์ 02-980-1002-6 และ 02-574-6197-9 ต่อ 204, 207 ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ( 9.00- 12.00 และ 13.00 - 17.00 ) ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558

การทำใบสมัครนานาชาติ

ประวัติวัคซีนหาย ต้องทำอย่างไร?
รายละเอียดอยู่ในคู่มือการทำใบสมัครนานาชาติที่นักเรียนได้รับในวันปฐมนิเทศ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดต่อสอบถามจากโรงพยาบาล อนามัย หรือคลินิกที่นักเรียนเคยเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสืบประวัติและรวบรวมข้อมูลให้แพทย์ผู้ฉีดวัคซีนให้นักเรียนรับรองประวัติการฉีดวัคซีน แล้วนำประวัติที่ได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตามรายชื่อในคู่มือ หากไม่สามารถหาได้ประวัติเดิมได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-980-1002-6 ต่อ 309, 312 และ 314 (ในเวลาทำการ) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport) หรือไม่?
ไม่ต้องเซ็น และห้ามขีดคร่อมบนสำเนาด้วย เพราะเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ต้องนำสำเนานี้ไปประสานงานกับเพื่อออกหนังสือรับรองประกอบการยื่นขอวีซ่า ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
นักเรียนและผู้ปกครอง จำเป็นต้องเซ็นให้ตรงกับหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือทางราชการอื่นๆหรือไม่?
นักเรียนจำเป็นต้องเซ็นเอกสารในชุดใบสมัครนานาชาติให้ตรงกับหนังสือเดินทาง (Passport) เท่านั้น ส่วนผู้ปกครองให้เซ็นต์ตรงตามหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) หรือตรงตามเอกสารทางการอื่นๆที่สามารถอ้างอิงได้และลงนามให้ตรงกันทุกครั้งในเอกสารอื่นๆต่อไปที่ต้องแสดงเป็นหลักฐานปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
นักเรียนจะได้ทราบครอบครัวอุปถัมภ์เมื่อไร?
การได้ครอบครัวเร็วหรือขึ้นอยู่กับความชัดเจน เรียบร้อยและความน่าสนใจของใบสมัครนานาชาติของนักเรียน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆของประเทศอุปถัมภ์ อย่างเช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยพิบัติหรือโรคระบาด โดยปกตินักเรียนที่เดินทางในช่วงต้นปี (ภาคพื้นทวีปใต้ ) จะเริ่มทราบข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์อยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึง 1-3สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ส่วนนักเรียนที่เดินทางในช่วงกลางปี (ภาคพื้นทวีปเหนือ) จะเริ่มทราบข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์อยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึง1-3สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ทั้งนี้การที่นักเรียนส่งใบสมัครนานาชาติที่มีข้อมูลที่ชัดเจน เรียบร้อยและมีความน่าสนใจก่อนกำหนดการใบสมัคร นักเรียนอาจจะได้รับการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมถ์เร็วขึ้น ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ที่ดูแลเรื่องใบสมัครนานาชาติได้อย่างไรบ้าง?
ข้อมูลการติดต่อ อยู่ในคู่มือการทำใบสมัครนานาชาติที่นักเรียนได้รับในวันปฐมนิเทศ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-980-1002-6 ต่อ 309, 312, 314 หรือเบอร์ตรง 02-980-1708 และทางโทรสาร 02-980-1090 (ในเวลาทำการ) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าในแต่ล่ะประเทศอุปถัมภ์เท่าไหร่
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าทางเอเอฟเอสประเทศไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
หากนักเรียนมีวีซ่าประเภทท่องเที่ยวสามารถใช้เข้าร่วมโครงการได้ไหม
ไม่สามารถใช้ในการร่วมโครงการเอเอฟเอสได้เนื่องจากวีซ่าที่นักเรียนได้ต้องเป็นวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยนปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
เอกสารใดบ้างที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอวีซ่า?
สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นวีซ่านั้น ทางเอเอฟเอสประเทศไทยจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากการยื่นใบสมัคร นานาชาติเนื่องจากข้อกำหนดของเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าของ แต่ล่ะประเทศไม่เหมือนกัน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
นักเรียนต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตนเองหรือไม่
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถานทูต บางประเทศทางเอเอฟเอสประเทศไทยสามารถยื่นเอกสารแทนนักเรียนได้ แต่บางสถานทูตกำหนดให้นักเรียนต้องไปยื่นเอกสารการขอวีซ่าด้วยตนเองหากประเทศใดที่นักเรียนต้องไปยื่นเอกสารที่สถานทูตด้วยตนเองทางเอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบภายหลังปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเองไหม
เอเอฟเอสประเทศไทยจะจัดหาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสทุกคนเพราะรวมอยู่ในยอดเงินบริจาคสมทบทุนแล้วปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
ค่ายเตรียมความพร้อมจะจัดขึ้นเมื่อไร
- ภาคพื้นทวีปใต้ จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม - ภาคพื้นทวีปเหนือ จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม จนถึง กลางเดือนพฤษภาคม ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
การลาพักการเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจะต้องทำเมื่อไร อย่างไรบ้าง ?
สำนักงานเอเอฟเอสจะดำเนินการออกเอกสารลาพักการเรียนให้หลังจากที่นักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมแล้ว ค่ายใต้จะได้หนังสือขอลาพักการเรียนประมาณเดือน พฤศจิกายน ส่วนค่ายเหนือประมาณเดือนปลายเดือนพฤษภาคม เอเอฟเอสจะมีหนังสือขออนุญาตลาพักการเรียนส่งไปที่กระทรวงศึกษาธิการ และ หนังสือเรียนขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนของนักเรียนด้วย พร้อมกันนี้ทางสำนักงานจะมีสำเนาส่งไปให้ทางอีเมลของนักเรียนและผู้ปกครองตามที่แจ้งไว้ด้วย ผู้ปกครองสามารถพิมพ์จดหมายขออนุญาตลาพักการเรียนที่่ส่งไปให้ และนำไปติดต่อกับทางโรงเรียนที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผลของโรงเรียน พร้อมปรึกษากับอาจารย์ว่าทางโรงเรียนจะสามารถจัดสอบปลายภาคเรียนให้ก่อนได้หรือไม่ เรื่องนี้ผูปกครองควรดำเนินการทันทีที่ได้รับจดหมายนี้เพื่อทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนนักเรียนเดินทางไปประเทศอุปถัมภ์ อนึ่งระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือลาพักการเรียนจะเป็นระยะเวลาก่อนนักเรียนเดินทางไปและกลับจากโครงการจริง ทางเอเอฟเอสจะขอนุญาตให้นักเรียนหยุดเรียนก่อนประมาณ 3 - 5 วัน เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางจริงปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
เมื่อกลับมาจากต่างประเทศนักเรียนจะต้องกลับมาซ้ำชั้นหรือไม่ ?
ผู้ปกครองและนักเรียนควรปรึกษาโรงเรียนตั้งแต่ทราบผลการได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการแล้วถึงนโยบายของโรงเรียนในการลาพัการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ประกอบตัดสินใจได้ถูกว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ เพราะบางโรงเรียนมีข้อกำหนดว่านักเรียนต้องกลับมาซ้ำชั้นเรียนในกรณีที่ไม่ต้องซ้ำชั้นเรียน นักเรียนต้องไปเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย จะเป็นระดับเกรด 10 ม 11 หรือ 12 ก็ได้ หรือโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ระดับชั้นเที่ยบเคียงกับมัธยมปลาย นักเรียนต้องลงเรียนรายวิชาสามัญในหมวด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาและสุขศึกษาหรือพลานามัย และมีผลการประเมินการเรียนในวิชาต่างๆ ตามที่เรียน พร้อมกับให้ทางโรงเรียนออกไปรับรองผลการเรียนมาให้ด้วย ก่อนเดินทางเอเฟเอสจะมีแบบฟอร์มตัวอย่างให้นักเรียนนำไปแสดงกับโรงเรียนอุปถัมภ์ในต่างประเทศทราบด้วยว่าเราต้องใบรับรองผลการเรียนด้วย ( Academic records ) ถ้านักเรียนมีใบรับรองผลการเรียนกลับมาจากต่างประเทศ โรงเรียนในประเทศไทยก็จะสามารถเทียบโอนชั้นเรียนให้นักเรียนได้ ใบรับรองผลนี้จะต้องมีระยะเวลาระบุ 1 ปีการศึกษาปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
นักเรียนจะเดินทางไปประเทศอุปถัมภ์เมื่อไร
- ภาคพื้นทวีปใต้ จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม จนถึงเดือน มีนาคม - ภาคพื้นทวีปเหนือ จะอยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน โดยปกติ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558

การดูแลนักเรียนระหว่างเข้าร่วมโครงการ

เมื่อจบโครงการของเอเอฟเอส นักเรียน สามารถอยู่ต่อในประเทศอุปถัมภ์ได้หรือไม่
เอเอฟเอสประเทศไทยไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ต่อในประเทศอุปถัมภ์หลังจากจบโครงการปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
นักเรียนกลับมาก่อนจบโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรหรือไม่
นักเรียนที่กลับมาก่อนจบโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ ถือว่าเข้าร่วมโครงการไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
การเบิกค่าทำ Resident Permit เบิกกับใคร ที่ไหน และอย่างไร
นักเรียนที่ต้องไปทำเรื่องต่อวีซ่า หรือทำ Residence Permit ที่ประเทศอุปถัมภ์ ให้นักเรียนส่งใบเสร็จค่าธรรมเนียมที่มีระบุราคามาให้ผู้ปกครอง เพื่อทำเรื่องเบิกที่เอเอฟเอสประเทศไทย โดยแนบเอกสารดังนี้ 1.1 แบบฟอร์มการเบิกต่อค่าวีซ่าที่แจกในวันประชุมก่อนการเดินทาง 1.2 สำเนาใบเสร็จหรือรูปถ่ายการเบิกกค่าต่อวีซ่า หรือค่าทำ Residence Permit 1.3 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียนหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่จะให้โอนเงินคืนให้ หลังจากที่ส่งเอกสารมาให้เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเบิกและโอนเข้าบัญชีตามธนาคารที่แจ้งมา ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
นักเรียนที่จบโครงการเอเอฟเอสจะสามารถเทียบโอนผลการเรียนเพื่อข้ามชั้นเรียนได้หรือไม่
การที่นักเรียนจะข้ามชั้นเรียนได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและระเบียบของทางโรงเรียน โดยนักเรียนที่มีความประสงค์จะขอข้ามชั้นเรียน นักเรียนจะต้องนำเอกสารที่ได้จากประเทศอุปถัมภ์มยื่นเรื่องที่โรงเรียน การเทียบโอนผลการเรียนเพื่อข้ามชั้นเรียนนั้น นักเรียนจะเทียบได้เฉพาะเวลาเรียนแต่จะไม่สามารถนำเกรดมาเทียบได้ ฉะนั้น เทอมที่นำมาเทียบโอนจะไม่มีเกรด ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
การขออนุญาตเดินทางโดยอิสระ ( Independent Travel Waiver ) สามารถทำได้อย่างไร
- นักเรียนจะต้องทำแผนการเดินทางส่งผู้ดูแลในประเทศอุปถัมภ์อย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือนก่อนการเดินทางเพื่อขออนุมัติจากเอเอฟเอสสำนักงานใหญ่ของประเทศอุปถัมภ์ - การเดินทางจะต้องได้รับความยินยอมจากครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้ดูแลในชุมชนอุปถัมภ์ เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ เอเอฟเอสประเทศไทย ผู้ปกครองตามกฎหมาย ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่อนุญาตนักเรียนไม่สามารถเดินทางได้ - ถ้านักเรียนทำผิดกฎระเบียบการเดินทาง อาจเป็นสาเหตุให้ถูกส่งกลับก่อนกำหนดได้ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
ถ้านักเรียนทำประกาศนียบัตรหายจะสามารถขอใหม่ได้หรือไม่
ทางเอเอฟเอสประเทศไทยจะไม่ออกประกาศนียบัตรใบใหม่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการหากเกิดการสูญหายหรือชำรุด แต่จะสามารถออกหนังสือรับรองว่าเคยเข้าร่วมโครงการให้ได้เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการศึกษาต่อหรือกิจกรรมที่จำเป็นตามเห็นสมควรปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2558
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่