ww

ลักษณะโครงการ

 • พักอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์
 • ได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวจีนในบางโอกาส
 • เงินบริจาคสมทบทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นอาหารสามมื้อในแต่ละวันซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการเอเอฟเอสทุกประการ
DSC_1675

การเรียนการสอน

 • เรียนภาษาจีน พัฒนาทั้งด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 15 คาบต่อสัปดาห์ในช่วง 2 – 3 เดือนแรก หลังจากนั้นเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 10 คาบต่อสัปดาห์
 • เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวจีน ตามโอกาส
image_5

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

กลุ่มที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม

กลุ่มที่ 2  เดือนสิงหาคม – มิถุนายนของปีถัดไป

IMG_5442

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนภาษาจีนในประเทศจีน

 • เป็นภาษาที่คนใช้มากที่สุดในโลก
 • ประเทศจีนเป็นมหาอำนาจในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
 • มีชาวจีนอาศัยอยู่ในแทบทุกประเทศในโลก
 • ภาษาจีนกำลังเป็นภาษาสากลที่คนใช้มากพอๆกับภาษาอังกฤษ
 • การเรียนภาษาจีนจะเป็นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่มีอายุหลายพันปี
Haicheng1

โรงเรียนอุปภัมภ์

การจัดสรรเรื่องโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ เช่นเดียวกับโครงการทั่วไปของเอเอฟเอส โดยทางเอเอฟเอส ประเทศจีนจะทำการคัดเลือกโรงเรียนตามมาตรฐานของโรงเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน โดยโรงเรียนอุปถัมภ์ 1 แห่ง จะรับผู้เข้าร่วมโครงการได้กลุ่มละประมาณ 4 – 18 คน

**แผนที่โรงเรียนในประเทศจีน ที่เคยรับรับนักเรียน**

DSC_1149

หอพัก

หอพักจะตั้งอยู่ในโรงเรียนอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ (Boarding School) ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะพัก 2 – 4 คนต่อห้อง โดยนักเรียนจะได้ไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นชาวจีนช่วงเสาร์-อาทิตย์ ช่วงปิดเทอม และช่วงวันหยุดบ้างในบางโอกาส

DSC_1450

การทดสอบความถนัดการใช้ภาษาจีน (HSK test)

ช่วงระหว่างที่เข้าร่วมโครงการนั้น นักเรียนสามารถวัดระดับการใช้ภาษาจีนของตนเองได้โดยการสอบ HSK Test ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่สอบ โดยทางเอเอฟเอส ประเทศจีนจะช่วยในการประสานงานเรื่องการจัดสอบให้

เป็นที่น่าภูมิใจว่า นักเรียนของเราที่เคยเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นที่สามารถสอบผ่าน Level 5 และ 6 ซึ่งเป็นเกรดสูงสุดของ HSK Test ได้

Shijiazhuang-No.25-2

ค่าเข้าร่วมโครงการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับระหว่างประเทศ
 • ค่าดำเนินการในการยื่นวีซ่า รวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างที่เข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ โดยผ่านเครือข่ายของเอเอฟเอสที่ใช้ทั่วโลก
 • ค่าหอพัก
 • ค่าเทอม
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศ
  • ปฐมนิเทศ
  • ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
  • ประชุมก่อนการเดินทาง
  • ปัจฉิมนิเทศ
  • งานคืนสู่เหย้า
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมในประเทศอุปถัมภ์ (ในบางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • ค่าดำเนินการหาครอบครัวอุปถัมภ์ช่วงสุดสัปดาห์

วีดีโอประสบการณ์นักเรียนเก่า